is toegevoegd aan je favorieten.

Het graf van den Amonpriester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden vinden, omdat het zoo moeilijk is vriendelijk te zijn tegen iemand, die zooveel leed heeft veroorzaakt.

Aan den anderen kant voelt hij echter wel, dat dit voor Pezzana een beslissend oogenblik is. Hij is als door een wonder van een afschuwelijken dood gered om bijna op hetzelfde oogenblik weer opnieuw een gewelddadig einde tegemoet te zien.

Zoo zit Giovanni enkele minuten heel stil naast het roerlooze lichaam en hij begint bijna te vreezen, dat Pezzana zint op de een of andere nieuwe streek, al was het slechts om zijn hachje te redden.

Onwillekeurig tast zijn hand naar zijn broekzak, waarin hij het kleine pistool heeft geborgen. Maar tegelijkertijd vindt hij zichzelf een angstigen dwaas, dat hij nog vrees koestert voor iemand, die nog maar nauwelijks uit een diepe bewusteloosheid is ontwaakt.

Dan opeens opent Pezzana de oogen weer en kijkt hem aan.

„Ik veronderstel, dat jij me uit dat graf hebt gehaald?” vraagt hij met zwakke, zachte stem.

Giovanni knikt en Pezzana steekt een hand naar hem uit.

„Ik had nooit gedacht, dat ik jou nog dankbaar voor iets Zou moeten zijn.... maar ik bèn het op dit oogenblik wel.”

Giovanni moet even een aarzeling overwinnen, maar drukt dan toch Pezzana's krachtelooze hand.

„Ik kon u niet laten liggen,” zegt hij, alsof hij zich moest verontschuldigen voor zijn menschlievende daad.

„Toch was dat misschien beter geweest voor ons allemaal,” meent Pezzana.

Giovanni maakt een vaag, afwerend gebaar, maar Pezzana schijnt dit onderwerp te willen vasthouden.

„Ik heb nooit anders dan kwaad gesticht. Ik heb den dood dubbel en dwars verdiend en toch hecht ik aan het leven.... Misschien wil ik het wel rekken, omdat ik bang ben voor de afrekening.”

Enkele oogenblikken staart hij zwijgend omhoog in de diepblauwe lucht en Giovanni zoekt wanhopig naar de juiste woorden om Pezzana te helpen. Want onwillekeurig beseft hij, dat er op dit moment een betere, mildere geest in den slechtaard woelt en vecht om de overhand te krijgen.