is toegevoegd aan uw favorieten.

Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin van de regeering gepreekt heeft", — die man zou glimlachen en denken: „Dat is een dwaze droom. Zooiets kan nu niet meer. Alles is anders geworden. Alles is beter geworden."

Maar als diezelfde man dan thuis zijn Bijbel opensloeg en nu nog op het titelblad las:

BIJBEL,

DAT IS

DE GANSCHE HEILIGE SCHRIFT,

BEVATTENDE ALLE DE CANONIEKE BOEKEN DES

OUDEN EN NIEUWEN TESTAMENTS

OP LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEEREN STATEN-GENERAAL DER VEREEN IODE NEDERLANDEN EN

VOLGENS HET BESLUIT VAN DE NATIONALE SYNODE GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619

UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZH NEDERLANDSCHE GETROUWELIJK OVERGEZET.

.... och, dan zou hij weer glimlachen en denken: „Oldenbarneveld en zijn vrienden bemoeiden zich met dingen, die hen heelemaal niet aangingen; — maar dat de regeering van dien ouden tijd onzen Bijbel heeft laten vertalen, daarvoor moeten wij haar nu nog dankbaar zijn . . . Alles is veranderd; maar die Bijbel is nog dezelfde, al is hij met andere letters gedrukt en wat anders ingebonden. Och, laat alles dan maar veranderen, Gods Woord houdt stand in eeuwigheid!" ....