is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst toen het vuur van den Olyrap op aarde werd gebracht,^ Ontplooide zich gemoed en geest van 't menschelijk geslacht.

Byron.

Epimetheus en Pandora.

De eerste stervelingen leefden op aarde in een toestand van volkomen onschuld en gelukzaligheid. De lucht was zuiver en welriekend; de zon scheen het geheele jaar door helder 5 de aarde bracht in overvloed heerlijke vruchten voort, en overal bloeiden heerlijke, geurige bloemen. De mensch was tevreden. Buitengewone koude, honger, ziekte en dood waren onbekend. Jupiter, die terecht een groot gedeelte van dien zaligen toestand toeschreef aan de gave, die door Prometheus was geschonken, was hoogst ontstemd, en trachtte middelen te beramen, om het menschdom te straffen voor het aannemen van het hemelsche vuur.

Met dat doel voor oogen verzamelde hij de goden op den Olympus, waar zij in een plechtige vergadering besloten, de Vrouw te scheppen; en zoodra zij kunstig was gevormd, begiftigde ieder haar met de eéne of andere bijzondere bekoorlijkheid, om haar des te aantrekkelijker te maken.

„De kreuple kunstnaar-god

Hij vormde vaardig uit het smijdig leem

Een bloode maagd in beeld, een sluwe raad

Van Zeus, Saturnus zoon.

• •••••**

„Maar toen zij, schijnbaar goed, doch onheilbrengend, Voltooid was door zijn hand, bracht hij haar opgetogen En pralend in haar rijken tooi, de gift van Pallas, Te midden van het menschdom en de hemelgoden. Op 't zelfde oogenblik greep allen, mensch en goden, Verrukking aan bij 't zien der wonderschoone schepping, De vrucht van godenlist, een valstrik onontwarbaar.

Hesiodus.

Hun vereende pogingen werden bekroond met het schitterendste resultaat. Er ontbrak niets aan het onvergelijkelijke schepsel behalve een naam: en na ernstig