is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orion, van nature een wufte jongeling, troostte zich spoedig over haar verdwijnen, en kreeg Merope lief, de dochter van Oenopion, den koning van Chios, die zijn toestemming gaf tot hun huwelijk, op voorwaarde dat zijn toekomstige schoonzoon zijn bruid zou winnen door de ééne of andere heldendaad. Daar Orion echter zeer ongeduldig was, vond hij dit uitstel hoogst onaangenaam, zoodat hij het plan opvatte zijn bruid te schaken, in plaats van haar openlijk te huwen; dit plan werd echter verijdeld door de waakzaamheid van Oenopion, en Orion werd gestraft, niet alleen met het verlies van zijn bruid, maar eveneens met dat van zijn gezicht.

Blind, hulpeloos en verlaten trok hij nu van plaats tot plaats, in de hoop, dat hij iemand zou kunnen vinden, die hem het gezicht zou kunnen teruggeven. Ten laatste bereikte hij het hol der Cyclopen, waar één der Cyclopen medelijden met hem kreeg en hem naar den Zonnegod leidde, aan wiens glans hij een overvloed van licht ontleende.

„Toen hem Oenopion benomen had het licht Zocht hij den smid in zijn verblijfplaats op,

Die hem geleidde naar een hoogen top;

Daar hield hij naar de zon het blind gelaat gericht." Longfellow.

Gelukkig met zijn herstel, hernam hij zijn geliefkoosd jachtvermaak, en jaagde hij van den morgen tot den avond. Diana ontmoette hem in het bosch, en daar zij zijn liefde voor de jacht deelde, begon zij hem reeds spoedig lief te hebben; maar die liefde werd met groot misnoegen waargenomen door Apollo, aan wiens doordringenden blik niets kon ontgaan, dat bij dag geschiedde, en hij besloot een einde te maken aan de dwaze liefde van zijn zuster. Daarom ontbood hij haar naar zich toe. Om haar argwaan af te leiden, begon hij te spreken over het boogschieten, en onder voorwendsel dat hij haar bedrevenheid in het schieten op de proef wilde stellen, vroeg hij haar te mikken