is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vrucht van dit in paarden veranderde paar was Arion, een wonderbaar gevleugeld ros, dat de gave der spraak bezat, en welks eerste opvoeding aan de Nereïden was toevertrouwd. Zij leerden hem den wagen van zijn vader met ongeloofelijke snelheid over de golven te trekken, en slechts noode scheidden zij van hem, toen hij aan Copreus, den zoon van Pelops, gegeven was. Dit wonderbare paard ging achtereenvolgens over in de handen van Hercules en van Adrastus; door de snelheid van zijn paard won de laatste al de wagenkampen.

Bij een andere gelegenheid ontvlamde Neptunus in liefde voor een maagd, Theophane genaamd; daar hij bevreesd was, dat de één of andere van haar talrijke aanbidders genade zou vinden in haar oogen, voordat hij den tijd had haar zijn innige liefde te doen kennen, veranderde hij haar in een schaap en bracht hij haar over naar het eiland Crumissa, waar hij de gedaante van een ram aannam, en in dien gewijzigden vorm zijn minnarij voortzette, die later met een gunstigen uitslag werd bekroond. Uit die verbintenis werd de ram met het gulden vlies geboren, die Phryxus veilig naar de kusten van Colchis voerde, en wiens vacht het doel was van den tocht der Argonauten.

Neptunus beminde en huwde ook Medusa in de dagen van haar jeugd en haar schoonheid, en toen sommige bloeddruppels van haar afgesneden hoofd op het zilte schuim van de zee vielen, kwam daar het sierlijke gevleugelde paard Pegasus uit voort.

Men zegt ook, dat Neptunus de vader is geweest van de reuzen Otus en Ephialtes, van Neleus, Pelias en Polyphemus.

Amphitrite.

De koningin van den Oceaan, de echte en wettige gemalin van Neptunus, was een Nereïde, één der vijftig dochters van Doris en Nereus,—de personificatie van het kalme