is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zee sprongen, waar zij verdronken en in dolfijnen veranderden. .

Een anderen keerverdwaaldeSilenus,naeenwoestdrinkgelag, in het bosch en trok hulpeloos van de ééne plaats naar de andere, om zijn makkers op te zoeken, totdat hij ten slotte kwam aan het hof van Midas, den Koning van Lydië.

Bacchus en Midas.

Zoodra Midas den rooden neus en het opgezwollen gezicht van den zwerveling aanschouwde, herkende hij in hem den pleegvader van Bacchus en bood hij aan, hem naar zijn goddelijken pleegzoon terug te voeren. Verheugd, dat hij Silenus weer terugzag, beloofde Bacchus Midas iedere belooning, die hij begeerde. Midas, die een vrekkige oude vorst was, viel toen op zijn knieën en smeekte den god nederig, hem het vermogen te schenken, dat alles wat hij aanraakte in goud zou veranderen.

Maak dat, zoo sprak hij (en hij eischte, dacht hem, niet te veel) Wanneer ik 't aanraak, met een willekeurig hchaamsdieel,

Geen enkel voorwerp meer zijn vroegren aard en kleur behoudt, En plotseling verandert in het hardste, zuiverst goud . Ovidtus.

Oogenblikkelijk verklaarde Bacchus, dat zijn gebed was

verhoord, en Midas keerde, bovenmate gelukkig met den

uitslag van zijn vermetel waagstuk, naar zijn paleis terug,

terwijl hij zijn nieuw verworven gave voortdurend op de

proef stelde, waarbij alles bij de minste aanraking van een

van zijn vingers in het zuiverste goud veranderde.

Eerst trekt hij van een tak een nietig teentje af, Dat oogenblikkelijk een gouden weerschijn gat.

Daarop pakt hij een steen: de steen is plotsling goud , Hii grijpt een aardkluit vast: wat in zijn hand hij houdt, Is 't schitterendst bewijs der nieuw verworven macht, 't Is wonderzwaar en hard, in plaats van licht en zacht.

Plukt hij het koren af, dan heeft hij snel ervaren,

Dat hij in handen heeft een bundel gouden aren.

En 'twas alsof de vrucht, met eigen hand geplukt, Aan Hesperiden tuin door Atlas was ontrukt.

En raakt hij met de hand de steenen zuilen aan,

Dan ziet hij, hoe van goud zij schittrend voor hem staan ^

%

H