is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen Ceres des nachts met haar pleegkind alleen was, kwam het haar in de gedachte, dat zij het kind nog een grootere weldaad kon bewijzen door het de onsterfelijkheid te schenken; daarom zalfde zij zijn ledematen met nectar, mompelde een machtig tooverformulier en plaatste het kind op heete kolen, opdat al de sterfelijke elementen, die in zijn lichaam aanwezig waren, zouden worden verteerd.

De koningin, Metaneira genaamd, die het wel wat roekeloos had gevonden, het kind met een vreemde vrouw alleen te laten, kwam heimelijk, zonder eenig geruisch te maken, in het vertrek, vloog met een woesten kreet naar het vuur, en rukte het kind uit de vlammen, drukte het angstig tegen haar borst, en na zich overtuigd te hebben, dat het geheel ongedeerd was, draaide zij zich om, met het doel haar verontwaardiging te uiten tegen de zorgelooze verpleegster; maar de oude bedelares was verdwenen, en op haar plaats stond de stralende godin van den landbouw.

,,En van haar schittrende kleedij

Verspreidde zich een zoete geur, en licht

Scheen van haar godlijk schoone huid,

En op haar schouders golfde 't gele haar;

Als lichtten bliksemstralen over 't huis,

Zoo was 't in glans gehuld. Homerische Hymne.

Met een zacht verwijt aan de koningin voor haar ontijdige tusschenkomst, vertelde Ceres, wat zij van plan was geweest te doen, en verdween, om haar zwerftochten in andere landen voort te zetten. Eindelijk keerde zij naar Italië terug; terwijl zij nu op zekeren dag langs de oevers der rivier dwaalde, wierpen de wateren plotseling een glinsterend voorwerp aan haar voeten. Toen zij zich snel bukte, om zich te vergewissen, wat het wel kon zijn, herkende zij den gordel, dien haar dochter had gedragen, toen zij op Sicilië elkander voor het laatst hadden gezien.

Verheugd omhelsde zij dat aandenken, en van meening, dat zij nu Proserpina op het spoor moest zijn, ging zij spoedig verder, totdat zij aan een heldere bron kwam,