is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die daarna naar Eurystheus geleid werden als bewijs, dat de zevende taak was volbracht.

De Gordel van Hippolyte.

Aan het hof van Eurystheus was zijn schoone dochter, Admete, een ijdele prinses, die zich verheugde in kleeren en juweelen, en die nooit gelukkiger was dan wanneer zij het ééne of andere nieuwe sieraad of toiletartikel kreeg. Op zekeren dag hoorde Admete een reiziger een gordel beschrijven, die door Hippolyte, de koningin der Amazonen, werd gedragen, en onmiddellijk werd in haar het verlangen opgewekt, dat sieraad te bezitten.

Zij deelde dien wensch aan Eurystheus mede, die, verheugd dat hij aan haar wensch kon voldoen, zonder persoonlijk eenig gevaar te loopen, Hercules uitzond, om dat zoo vurig begeerde kleinood te vermeesteren. De reis naar het land der Amazonen — een ruw, oorlogzuchtig volk van vrouwen — was lang en gevaarlijk; maar Hercules reisde onversaagd voort, en bleef nergens vertoeven, tenzij zijn diensten noodig waren, om voor stervelingen eenig goed werk te verrichten, totdat hij het land der Amazonen bereikte, zich naar de koningin begaf, en haar met de grootste stoutmoedigheid de reden van zijn tegenwoordigheid mededeelde. Hippolyte luisterde naar zijn verklaring en verzoek met koninklijke voorkomendheid, beloofde de zaak in overweging te zullen nemen, en noodigde hem uit, zich ondertusschen in haar paleis te goed te doen en uit te rusten.

Hercules zou zonder eenige moeite in zijn onderneming zijn geslaagd, indien niet Juno zich plotseling zijn bestaan had herinnerd en besloten had haar vervolging voort te zetten, die zij nooit geheel uit het oog had verloren. In de gedaante van een Amazone mengde zij zich onder de vrouwen en verspreidde zij listig het gerucht, dat Hercules in werkelijkheid gekomen was om de koningin te ontvoeren,