is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ander verhaal deelt mede, dat Perseus de sandalen en den kap van de Hesperiden kreeg, te gelijk met een tooverzak, om daarin het hoofd van Medusa te dragen.

Zoo toegerust vloog Perseus in noordelijke richting, totdat hij kwam naar het land van voortdurende duisternis, de woonplaats der Graïen, drie afschuwelijke zusters, die samen slechts één oog en één tand hadden, die zij beurtelings gebruikten, en die de eenige levende wezens waren, die de plaats kenden, waar Medusa verblijf hield.

Nadat Perseus zich met zijn tooverkap onzichtbaar had gemaakt, kwam hij in de nabijheid van de grot zonder te behoeven te vreezen, herkend te worden, en nam het oog weg, terwijl het door de ééne zuster aan de andere werd overgegeven. Zoodra hij het veilig in zijn bezit had, sprak hij ze toe en beloofde het te zullen teruggeven, als zij hem nauwkeurig den weg zouden wijzen, hoe Medusa te vinden. De zusters, die vurig verlangden het kostbare oog terug te krijgen, gaven onmiddellijk de gevraagde inlichtingen; toen Perseus behoorlijk aan zijn deel van de afspraak had voldaan, ging hij op weg, om Medusa te zoeken.

Perseus zag eindelijk de woonplaats der Gorgonen in de verte schemeren; en daar hij volkomen op de hoogte was van de verstijvende kracht van Medusa, ging hij zeer voorzichtig vooruit, terwijl hij zijn schild vóór zich hield in een zoodanigen stand, dat alle omringende voorwerpen duidelijk werden teruggekaatst in zijn gladde, spiegelende oppervlakte.

Zoo vond hij Medusa in slaap, hief zijn zwaard op, en zonder op iets anders te letten dan op haar teruggekaatst beeld, scheidde hij haar hoofd van haar lichaam, greep het met de ééne hand, en terwijl hij het voortdurend achter zijn rug hield, vloog hij haastig weg, uit vrees dat de beide andere Gorgonen op hem zouden losstormen en zouden trachten den dood van haar zuster te wreken.

Perseus vloog daarop snel voort over land en zee, ter-