is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roeiers haalden de Grieksche voortdurend meer in; en Medea zag, dat, als zij geen middel vond, om haar vader op te houden, hij haar zou inhalen en tot den terugtocht dwingen. Daarom doodde zij met eigen handen haar broertje Absyrtus, en sneed zij zijn lichaam in stukken, die zij één voor één over boord liet vallen. Aeëtes, die een machtelooze getuige was van die wreede, afschuwelijke daad, verzamelde met grooten eerbied de overblijfselen van zijn zoon, waardoor hij de Argo uit het gezicht verloor, en tevens de hoop, zijn onnatuurlijke dochter terug te krijgen. Daarom keerde hij bedroefd naar Colchis terug, waar hij met de verschuldigde plechtigheden de overblijfselen van zijn zoon begroef.

Intusschen was Pelias rustig over Thessalië blijven regeeren, in het vertrouwen, dat Jason nooit zou terugkeeren. Stel u dus zijn ontsteltenis voor, toen hij hoorde, dat de Argo was teruggekeerd, met Jason aan boord, die nu de trotsche bezitter was van de beroemde gouden vacht. Voordat hij maatregelen kon nemen om zijn onrechtmatig gezag te handhaven, trad Jason op, die hem dwong afstand te doen van den troon ten gunste van den wettigen koning, Aeson.

Ongelukkig was Aeson nu zóó oud en afgeleefd, dat het regeeren voor hem geen genot meer was: daarom verzocht Jason Medea van haar tooverkracht ten zijnen behoeve gebruik te maken, en hem weer de kracht en de schoonheid van den eersten mannelijken leeftijd te geven. Om Jason genoegen te doen, maakte Medea van al haar tooverkunsten gebruik, en wist zij door een geheimzinnig proces Aeson al zijn vroegere jeugd, kracht, energie en bekoorlijkheid terug te geven.

„Medea's tooverkunst deed 't wicht der jaren vlieden, En Aeson kon verjongd aan allen 't hoofd weer bieden."

Wordsworth.

Zoodra de dochters van Pelias de berichten hoorden van die wonderbaarlijke verandering, kwamen zij snel op