is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Medea af, en smeekten haar, ook haar het recept te geven, opdat ook zij haar vader konden verjongen. De toovenares beval haar boosaardig, het lichaam van Pelias in kleine stukken te snijden en dat in een grooten ketel met bepaalde kruiden te koken, met de mededeeling, dat, als de gegeven voorschriften getrouw werden gevolgd, de uitslag gunstig zou zijn; doch toen de al te goedgeloovige meisjes die voorschriften ten uitvoer brachten, doodden zij haar vader, dien zij zoo teeder hadden liefgehad.

Dagen en jaren gingen voor Jason en Medea kalm en zonder schokken voorbij; maar eindelijk verkoelde hun liefde voor elkander en werd Jason verliefd op Glauce, of Creüsa. Krankzinnig van jaloezie maakte Medea een betooverd kleed, dat zij aan de jonge maagd zond; deze had het nauwelijks aangetrokken, of zij kreeg vreeselijke stuipen, waarin zij stierf. Medea, die nog vol wrok was tegen Jason, doodde daarna haar eigen kinderen en vertrok, na een door draken bespannen wagen te hebben bestegen, terwijl zij een boodschap voor Jason achterliet, waarbij zij hem waarschuwde, dat de Argo alsnog de oorzaak zou zijn van zijn dood.

Jason leidde nu als slachtoffer van berouw en wanhoop een somber en ellendig leven, en wandelde dagelijks naar de kust, waar hij ging zitten in de schaduw van den romp der Argo, die langzaam wegrotte. Terwijl hij daar op zekeren dag peinsde over zijn jongelingsavonturen en de vreemde profetie van Medea, maakte een rukwind een balk los, die op zijn hoofd viel, zijn schedel verbrijzelde en hem onmiddellijk doodde.

De tocht der Argonauten is een zinnebeeld van de eerste langdurige zeereis, door de Grieken voor handelsdoeleinden ondernomen; terwijl de gouden vacht, die Jason van Colchis medebracht, niets anders is dan een symbool van de onbeschrijfelijke schatten, die zij in het oosten vonden en naar hun geboorteland brachten.