is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koninklijke kleeren en met de attributen harer waardigheid, en fluisterde hem toe, dat hij groote rijkdommen en onbegrensde macht zou hebben, als hij haar de prijs toekende.

„Zij bood toen Paris aan Een koninklijke macht, een onbetwist bestuur,

En schatten onbeperkt, en nimmer uitgeput, —

Verfraaiend gansch het rijk, — uit vlakte en vallei Met kostlijk graan bedekt, doorsneden door den stroom Of uit de rijke mijn, voorzien van 't kostbaarst erts. En hulde en eerbetoon, belasting, tol en cijns,

Zoowel uit 't binnenland, als van een havenplaats Met schepen opgevuld, met vesting goed versterkt,

Wier torens hemelhoog bestrijken heel de baai." Tennyson.

Maar al de bekoringen en beloofde belooningen van Minerva en Juno waren vergeten, toen Venus in haar liefdegordel voor den rechter trad. Die gekunstelde eenvoud was het resultaat van ernstig nadenken: immers, het was bekend, dat dikwijls

Venus met de grootste zorg,

Eén haartje in haar kapsel borg." Cowper.

Daarna bevreesd, dat haar pogingen ijdel zouden blijken, kwam zij vriendelijk naast den jongeling staan en beloofde hem fluisterend een bruid zoo schoon als zij zelf, tot belooning voor den haar toegekenden appel.

Hetzij Paris gewonnen was door haar groote schoonheid of door de verlokkende belooning, aarzelde hij niet langer, maar plaatste de prijs in haar uitgestrekte hand.

„Nog nauwelijks had zij met spreken afgedaan,

Of Paris bood haar reeds den gouden appel aan,

Wat Venus als geschenk zoo dankbaar had aanvaard, Was spoedig reeds daarna in bron van strijd ontaard."

Coluthus.

Die daad van partijdigheid haalde hem den toorn en den haat van Juno en Minerva op den hals, die haar tijd afwachtten om een geschikte gelegenheid te vinden zich te wreken, terwijl Venus, zegepralend en begeerig haar belofte gestand te doen, Paris den raad gaf naar Troje terug te keeren en zich aan zijn ouders bekend te maken, die hem,