is toegevoegd aan je favorieten.

De kinderen van kapitein Grant

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bergen in ligt, die derdehalf duizend voet hoog zijn. Die uitgestrekte watervlakte, wier hevige stormen bijna te vergelijken zijn met de kringvormige stormen op den oceaan, wordt heerlijk ingesloten, ten westen door hooge loodrechte rotser, ten noorden, door eenige verwijderde en met boschjes bekroonde toppen, ten oosten door een breeden, lagen oever, waarover een weg loopt, die met puimsteenen bezaaid is, welke tusschen de bladeren der struiken heen blinken, en ten zuiden, door vulkanische kegelbergen, aan den zoom van een woud gelegen.

Die geheele streek kookt als een ontzaglijke waterketel, hangende over de onderaardsche vlammen. De grond beeft onder de liefkoozingen van het inwendige vuur. Op vele plaatsen stijgt een heete damp op. De aardkorst scheurt en barst als een koek, die te sterk rijst, en ongetwijfeld zou de geheele hoogvlakte in een gloeienden oven wegzinken, wanneer de geboeide dampen niet twaalf mijlen verder een uitweg vonden door de kraters van den Tongariro.

Van den noordelijken oever gezien, schenen vederbosschen van rook en vlammen boven dien vulkaan, door kleine vuurspuwende bergen omringd, te wapperen. De Tongariro scheen in verband te staan met een vrij ingewikkeld bergstelsel. Achter hem verhief de afgezonderd in de vlakte staande Ruapohoe zijn met sneeuw bedekte kruin ter hoogte van negen duizend voet in de lucht. Geen sterveling heeft nog den voet gezet op zijn ongenaakbaren kegel; het menschelijk oog heeft nooit de diepte van zijn krater gepeild, terwijl tot driemalen toe in twintig jaar de heeren Bidwill en Dyson, en laatst Von Hochstetter de toegankelijker toppen van der Tongariro hebben gemeten.

Aan die vuurspuwende bergen zijn legenden verbonden, en bij iederfe gelegenheid zou Paganel ze zeker aan zijn makkers verteld hebben. Hij zou hun medegedeeld hebben, hoe er eens over een vrouw twist ontstond tusschen den Tongariro en den Taranaki, die toen zijn buurman en vriend was. De Tongariro, die wat heethoofdig is, zooals alle vulkanen, werd zoo driftig, dat hij den Taranaki sloeg. Geslagen en vernederd vluchtte deze door het Whenganni-dal,

liet onderweg twee brokken van bergen vallen,-en bereikte de zeekust, waar hij nu eenmaal staat onder den naam van den Egmont.

Maar Paganel had even weinig lust om te vertellen, als zijn vrienden om toe te luisteren. Zij sloegen zwijgend den noordoostelijken oever van het Taupo-meer gade, waar hun ongelukkig gesternte hen heenvoerde. De zendingspost door den eerwaarden Grace te Pukawa op den westelijken oever van het meer gesticht, bestond niet meer. De oorlog had den leeraar ver weggedreven van het voornaamste brandpunt van den opstand. De gevangenen waren alleen, overgelaten aan de willekeur van wraakzuchtige Maori's, en juist in dat onbeschaafde gedeelte des eilands, waar het christendom nooit d oorgedrongen is.

Toen Kai-Koemoe de Waikato verlaten had, stak hij de kleine kreek over, die tot uitwatering van den stroom dient, voer om een spits voorgebergte' en landde op den oostelijken oever van het meer, aan den voet van den Manga-berg, die een hoogte van achttien honderd voet bereikt. Daar breiden zich akkers uit met het kostbare nieuwzeelandsche vlas. De inboorlingen noemen het „harakeke". Al wat die nuttige plant oplevert, is bruikbaar. Haar bloemen verschaffen een soort van uitmunterden honig, haar stam brengt een gomachtige zelfstandigheid voort, die de plaats van was of stijfsel vervangt ; haar nog nuttiger blad leent zich tot allerlei gedaanteverwisseling; versch, gebruikt men het' als papier; gedroogd levert het een uitstekende zwam; gekorven, veranderd het in koord, kabeldraad en touw ; uitgeplozen en gevlochten wordt het deken of mantel, mat of schaamteschort, en rood of zwart geverfd kleedt het de deftigste Maori's.

Dat kostbare vlas wordt dan ook allerwege op de twee eilanden gevonden, aan de zeekust zoowel als aar de cevers der rivieren en meren. Hier bedektén zijn in het wild groeiende struiken geheele akkers; zijn bruinroode, op de aloë gelijkende bloemen ontloken overal buiten zijne dichte en lange bladeren, die als een zegeteeken van scherpe zwaarden vormden. Liefelijke vogels, de honingvogels, de gewone