is toegevoegd aan je favorieten.

Asschepoester

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n de schitterend verlichte feestzaal van het paleis bewegen zich honderden ridders en edelvrouwen, pages en jonkvrouwen druk pratend dooreen.

De kamerheeren komen tijd te kort, om de gasten aan elkander voor te stellen. Ook de moeder van Asschepoester wandelt met haar dochters in opgewekte stemming de zaal rond, om vrienden en kennissen te begroeten.

Zoodra de klok van den paleis-toren negen slagen laat hooren, treedt de opper-kamerheer binnen. In de hand heeft hij een ivoren staf, het teeken van zijn waardigheid. Bij zijn verschijning zwijgt plotseling het gelach en gepraat. Want ieder begrijpt, dat hij de komst der vorstelijke familie aankondigt. Even heft hij zijn staf. Oogenblikkelijk scharen de gasten zich in lange rijen, terwijl omhoog, in het koepeldak, een zachte muziek weerklinkt.

Opeens worden de zware gordijnen voor den hoofdingang door lakeien weggeschoven. Daar komen ze langzaam binnen: de jarige koning, gearmd met de koningin, de kroonprins en de prinsessen. Vriendelijk groetend begeven gastheer en gastvrouw zich naar hun troonzetels.

Achtereenvolgens worden de ridders en edelvrouwen tot de vorsten toegelaten, om hun gelegenheid te geven, koning en koningin geluk te wenschen. Heerschte straks nog een plechtige stilte, nu hoort men gegons van honderden stemmen en een geschuifel van zijden gewaden. Hupsche pages bieden ververschingen, op zilveren bladen. Uit gouden kannen schenken ze fonkelenden wijn. Telkens klinkt gelach. Allen gevoelen zich recht feestelijk gestemd.

Eindelijk echter is het oogenblik gekomen, waar de jongere gasten, de prins en prinsessen vooral, het meest naar verlangden.

a®et bal. a s s c h e=

mm poeste r vlucht ma