Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arme baboe was op dit traject ziek; om haar te troosten hadden wij bruine inlandsche suiker tot koekjes gevormd: zoogenaamde goela djawa, en andere versnaperingen te Batoe Pangal voor haar gekocht. Ik had mij aan haar gehecht, want zij was een goed mensch, heel leelijk, maar dat kon misschien geen kwaad voor de rust der gemoederen aan boord. Te Makassar had BANDONG, haar man, ons willen verlaten, maar baboe wilde hier niets van weten en kwam 's mórgens, toen het betaaldag was, vroeg bij mij geslopen en zeide: „Nja, misti bilang BANDONG bekin kerdja baik". Dat wilde zooveel zeggen als: „Neem BANDONG eens onder handen want anders loopt hij weg;" wij bleven niet in gebreke dezen wenk op te volgen en het echtpaar heeft ons de geheele reis over vergezeld. Maar de inlanders hebben minder weerstandsvermogen en zij leden meer onder de ongerieven der reis dan wij. HUYSMANS schreef de brieven voor baboe aan haren zoon te Buitenzorg, en daar zij HUYSMANS van Buitenzorg kende, had zij een groote vriendschap voor hem opgevat en noemde hem toewan ketjil of tjili = de kleine meneer, in tegenstelling van VERSLUYS dien zij toewan pandjang = de lange meneer noemde. Wat heeft baboe op het eind der reis ons aller plunje moeten verstellen! Dat weet niemand, die het niet ondervonden heeft, hoe zeewater en wasschen in drab van zeepsop de kleeren ruineert. De keurige pakken van kakhidril der heeren, mijn blouses en linnen rokken, 't was alles net goed genoeg om visschen in te rollen, toen de expeditie ten einde liep. In het laboratorium te Amsterdam amuseerde een der bedienden mijn man en zijn helpers door plotseling te zeggen, terwijl hij bezig was de in lappen gerolde visschen uit te pakken: „kaik, da's nog een stuk van'tlaiffie van Mevrouw!"

Voorbij Moeara Badjor werd er dien eigen avond nog in de Makassar-straat gelood en een diepte van 2400 M. gevonden. Ik zou deze looding hier niet vermelden, indien bij deze gelegenheid niet weder duidelijk gebleken ware, hoe voorzichtig een natuuronderzoeker wezen moet bij het trekken

Sluiten