Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar toen was zij dan ook boos en kwam boldingh haren nood klagen, omdat razzio, de dikke onderofficier, had gezegd, zóó, dat zij het hooren kon, dat zij leelijk was. Dat was al te beleedigend en baboe wilde, dat razzio gestraft zou worden. Een paar vriendelijke, nederzettende woorden van boldingh eerst tegen baboe en toen — ik vermoed wat kernachtiger van gehalte — tegen razzio, suste het heele zaakje en nooit is meer iets voorgevallen, dat onaangenaam of onfijn was. Ik vertrouw, dat er vele Hollandsche dienstmeisjes zijn, van wie men met denzelfden lof zou kunnen spreken als van baboe, indien zij een jaar met acht en veertig matrozen, stokers en onderofficieren te zamen waren, maar ik geloof nooit, dat een Hollandsche bemanning zich zoo netjes tegenover een Hollandsche vrouw, die zij voor haar's gelijke aanzag, zoude gedragen, als onze Javanen dit tegenover baboe hebben gedaan.

In straat Selee of Galewo tusschen Salawatti en NieuwGuinea, zouden wij rustdag houden; wij kwamen ongeveer te half twee ure in de straat ten anker na 's morgens tot tweemaal toe met goed succes te hebben gedregd. De zee was hier ondiep; het water, geel-grijs van kleur, herinnerde aan de Noordzee en later zelfs, toen de kleur vaalgrijs werd, aan de Zuiderzee, terwijl de lage kust van Nieuw-Guinea er het hare toe bijbracht om dien indruk te versterken. versluys ging naar een klein eiland, dat vóór den ingang der straat lag en bracht hier weinig zoologische voorwerpen, doch des te meer wieren bij elkander, waarvan enkelen zeer zeldzaam zijn; ook had hij een begraafplaats op het eiland gevonden en een versch lijk gezien, dat met opgetrokken beenen en versierd met roode en witte lappen op een staketsel van 1.5 meter hoogte lag. Andere staketsels, die in de nabijheid hadden gestaan, waren geheel vergaan en de beenderen er afgevallen, die rondom verspreid lagen. versluys bracht van deze begraafplaats drie schedels mede, waarin de mieren een nest hadden gebouwd. Ik geloof niet, dat Samioen een

Sluiten