Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij weg komen, 't Is te hopen, dat het Gouvernement aan al deze geweldenarijen een einde zal kunnen maken!

De vaart naar den Achterwal was allesbehalve rustig. Onbedaarlijk danste de Siboga op de woelige zee, opgezweept door zware buien, die ons telkens overvielen; guur blies de wind over het dek, en wij waren blij tegen den avond een vrij rustige ankerplaats te vinden bij de Jedan-eilanden: lage eilanden en zandbanken, waartusschen smalle, snelle stroomen loopen. Den volgenden ochtend vertrokken TjOE SENG, BOLDINGH en VERSLUYS met de stoomsloep om de duikerscheepjes, die in een der straten tusschen de Jedan-eilanden lagen, te zoeken en TjOE SENG gelastte zijn menschen voor ons te duiken. In hunne afwezigheid kregen wij bezoek van twee kampong-hoofden, die met een twaalftal volgelingen en onder begeleiding der onvermijdelijke gong-muziek naar de Siboga kwamen roeien. De hoofden hadden een witte broek en dito Jasje aan en droegen een gevlochten hoofddeksel van Boegineesch maaksel. De volgelingen waren echte wilden, naakt op den tjidako na; hun hoofden prijkten met reusachtige haarbossen, in de ooren droegen zij koperen schroefjes en bovendien een eigenaardig propje, dat bij navraag een stukje goed bleek te zijn, dat aan weerszijde van het oor geknoopt werd en thans door ouderdom of iets anders een caoutchoucachtig voorkomen gekregen had. Wat moeten deze menschen gehard zijn, dat zij het bij het heerschende gure weder uithielden naakt rond te loopen.

Zij kwamen met wijd geopende oogen en open mond aan boord, begluurden het geheele schip en hijgden van opwinding, 't Was opvallend, zoo zeer als deze menschen van ons verschilden, en toch wat was het een trekje van fijn menschelijk gevoel, dat het eerste troepje deed besluiten, toen het alles van ons en het schip had afgekeken, naar hunne boot terug te keeren en de andere menschen naar boven te zenden, opdat die ook eens van ons konden genieten. Zij gebruikten geen trap of ladder, maar klommen eenvoudig over de verschan-

Sluiten