Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig de muziek geheel moest laten zwijgen. Achter een dorp aan de Wezer gelegen nam men tegen den avond positie, en terwijl de pontonniers een brug sloegen, werden de geweren aan rotten gezet en daarna gekookt. Nauwelijks waren echter de vuren ontstoken of het geschut der vesting, dat een tijd lang gezwegen had, begon opnieuw te brommen, en daar er gedurig kogels over het bivak vlogen en dit den meesten soldaten nog vreemd in de ooren klonk, kwam er van slapen niet veel in.

Bij die tamelijk onschadelijke vuurproef bepaalde zich echter de voornaamste gebeurtenis van Kriegers eersten veldtocht. Met de verdediging van Hameln was het niet ernstig gemeend, want een paar dagen later kapituleerde de kommandant. Zóó groot was de demoralisatie van het pruissische leger, dat ook die sterke en van al het noodige voorziene vesting zich zonder slag of stoot overgaf.

Terwijl een gedeelte der linietroepen de plaats bezette, kreeg de koninklijke garde order om zonder verwijl naar Holland terug te keeren. Met geforceerde marschen ging het in een rechte lijn over Lemgo, Munster en Coesteld naar Arnhem en van daar over 's Bosch en Breda naar Bergen op Zoom, waar een landing der Eogelschen verwacht werd. Toen die echter niet plaats vond, keerde de garde naar 's Gravenhage terug. Het aandeel dat zij in den overigens merkwaardigen veldtocht gehad had, was wel is waar niet groot geweest; dat zij geen enkel schot had gedaan en slechts éénmaal kogels had hooren fluiten, was hare schuld niet. Toch had zij bewijzen gegeven van strijdvaardigheid; groote afstanden waren in korten tijd afgelegd, ontberingen [met geduld geleden, en met velen zijner jeugdige makkers had ook Krieger de overtuiging gekregen dat als er bij een volgende gelegenheid lauweren te plukken waren, hij er zijn aandeel van zoude hebben.

Sluiten