Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was het alleen de bedoeling der regeering om den vermoeiden krijger gedurende eenigen tijd een rustig oord tot verblijf aan te wijzen, of werd een der uitstekendste officieren van het leger aan het hoofd der troepen in Cheribon geplaatst, omdat men voorzag dat er spoedig onlusten zouden uitbreken? ik weet het niet, en Krieger vermoedde het nog minder. Zooveel is zeker, dat „de rust" in zijn nieuw garnizoen denkbeeldig, althans van zeer korten duur was. Het rusten, zooals dit algemeen begrepen wordt, kwam niet overeen met den bedrijvigen aard van Krieger. Bij den gastvrijen resident Servatius te Kali Tandjong gehuisvest, bracht hij den tijd die niet aan dienstzaken was gewijd, op de jacht door. Dan vergezelde hij den resident dikwijls op zoogenoemde inspectie-reizen in het binnenland. Die tochten geschieden per as, en derhalve gemakkelijk genoeg om zijn gezondheid niet te benadeelen; maar daarenboven waren ze zeer aangenaam en geleken wel op zegetochten. Overal toch waar de resident langs reed en aankwam, vond men duizende menschen ter been; op honderd plaatsen, hoe diep in het gebergte en hoe afgelegen ook, stonden gedekte tafels met thee, koffie, vruchten en gebak ; overal eerebogen en vaandels en muziek; kortom, het kwam Krieger voor, dat de resident al zeer bemind, ja als een afgod aangebeden werd. Toen evenwel diezelfde bevolking niet lang daarna in opstand kwam, begreep hij eerst dat die aanbidding geen aanbidding, maar slechts een gedwongen huldebetoon was.

Daar wij reeds eenmaal de gevechten beschreven die tot bedwinging van dien opstand door de expeditionaire afdeeling onder Hoorn en Elout werden geleverd,*) zullen we ons alleen bepalen tot de vermelding van Kriegers ontmoetingen, die op zich zeiven belangrijk genoeg zijn om onzen held nader te leeren kennen.

Ten einde een paar posten in zijn kommando te inspecteeren,

*) Zie //Toontje Poland

Sluiten