Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land dat door een ongunstige ligging achter hooge bergen, door onze geringe militaire macht en vooral door gebrek aan bekwame ambtenaren, slechts half georganiseerd en niet zonder gevaar bezet kan worden. Door Uwer Excellentie's maatregelen zal echter in het ontbrekende wel voorzien en de vruchten ingeoogst worden, die werkelijk in de veroverde landen overvloedig te vinden zijn " Dat hij juist gezien had bleek maar al te spoedig.

Hoe moeielijk het den veroveraar valt het „tot hiertoe en niet verder" uit te spreken, heeft de wereldgeschiedenis reeds menigwerf aangetoond. Ook Elout kon de verzoeking niet weerstaan om de noordelijke landschappen Rau en Madaheling te bezetten, toen deze op het bericht dat Bondjol ontruimd was, het juk der Padries afwierpen en de bescherming der Nederlanders inriepen. Bovendien, hij meende in den geest der hooge regeering te handelen door partij te trekken van de gelegenheid om zonder bloedvergieten onze macht uit te breiden. Zonder bloedvergieten? helaas! de tijd

leerde het anders.

Achtereenvolgens werden te Tandjong-Waringin, Loender en Padaman-Tinggi versterkingen aangelegd, terwijl op laatstgenoemde plaats, in het nieuw op te richten fort Amerongen, de luitenant Engelbert van Bevervoorde als militair- en civiel gezaghebber optrad.

Ofschoon door die nieuwe bezettingen in het Noorden de beschikbare macht weder met een paar honderd man verzwakt was, werd niettemin in het begin van October een expeditie samengesteld om in oostelijke richting tegen de L Kotta te agèeren. Tot dat einde was de Quay reeds met eenige troepen van Bondjol naar Agam vooruitgegaan. Het ligt evenwel niet in ons bestek van dien krijgstocht ook zelfs een korte beschrijving te geven. Genoeg zij het te vermelden, dat er bij herhaling dapper gestreden, verscheidene versterkte linien bemachtigd, en twee uitgestrekte landschappen ingelijfd en met posten verrijkt werden.

Sluiten