Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder schepsel mededeelden. In vele europeesche huishoudingen stonden de bedienden van de mat op, om zich te begeven naar den goedang (magazijn, provisiekamer) of naar het vertrek in de bijgebouwen waar de thee bereid werd, en kwamen eenige oogenblikken daarna te voorschijn, om die hunne meesters aan te bieden. Achter sommige woningen stond de wagen ingespannen en stapte de koetsier op den bok, zette zijn gegalonneerden hoed op den hoofddoek, nam de teugels in de hand en reed, terwijl de loopers de hoofden der paarden geleidden, in vollen draf voor. Waar eenige 0asten nog aan tafel zaten na te praten, herinnerde het „schot" aan de noodzakelijkheid om op te staan en zich weder bij de dames te voegen. Mannen van orde merkten op, dat het

„schot" te vroeg viel; verliefden, die overeengekomen waren elkander

op het „schot" te ontmoeten, meenden dat het veel te laat was gevallen. Tevredenen, gelukkigen dachten: „helaas, al weêr een dag voorbij!"; heimweeachtigen zuchtten: „Goddank, wêer een dag minder!" Ja, de onverschilligste oudgast spande zich bij het „schot" in, om een blik op zijn horloge te werper, of, als hij ook daartoe niet meer besluiten kon, iets sterker in zijn stoel te schommelen, een enkel woord of een kuch de vrijheid te geven, of althans door eenige beweging het bewijs te leveren dat er iets in hem omging.

Reeds vóór het „schot straalde er uit een tamelijk ruim bamboehuis van kampong Lama een ongewoon licht. Drie geleende hanglampen en even zooveel hangstolpen van verschillende vorm en grootte, wedijverden met elkander om het nachtelijk duister weg te vagen, dat gewoonlijk in die wijk heerschte. Een paar glazen met stinkend vet, bij den ingang van het erf geplaatst, verdreven eemgszins de nog onaangenamer bloed- en vleeschlucht, die reeds bij het naderen van dit feestoord, niet twijfelachtig werd waargenomen. Door dien avond geen bloed te storten en de slachterij goed af te sluiten, had sinjo van Dijk, de slager, evenwel zijn best

INDISCHE TYPEN. o

Sluiten