Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwamen, begaven pangerang Sjerif Moesin en Hadji Isa zich aan wal, overtuigden Antassari van het dwaze om zich te ver^«en>™ zochten daarna Hidajat op in zijne womng te Karang I . J een verkenning met de gewapende sloepen, onder bevel van den luitenant ter zee Van Alphen, bleek het dat de plaats door de vijand ontruimd was; de kolonel begaf zich daarop met geleide naar het residentiehuis en ontving er den rijksbestuurder

£ p—. * - - ■« ■— hf ? rd

d,„ vertegenwoordiger van her gouvernenre», Zonder eg» and werd dien dag nog de kraton door den voortroep bezet, later op den dag ontscheepte de hoofdtroep en betrok het bivak op de alon-alon vóór den kraton. Het volk, hoewel gewapend, scheen de bajonetten te eerbiedigen; slechts tegen het vallen van den avon drong een gewapende bende naar den kraton, doch et voorui schuiven der schildwachten was voldoende om haar staan e

houden en geheel uit elkander te doen gaan.

Nadat er een vergadering met de hoofden was gehouden, nadat de vivres en munitie aan wal gebracht waren en ook de reserve binnen den kraton was gerukt, vertrok eindelijk (15 Juni) een kolonne, sterk ,50 infanteristen, een detachement artillerie en sappeurs, onder den kapitein Van Oijen, langs den rechter-oever Riam-Kanan naar Pengaron en stootte na drie dagmarschen op d vijand. Een inlander berichtte Van Oijen, dat een duizendtal vijanden zich in het hooge rietgras bedekt had opgeste d om de kolonne te overvallen. Van Oijen bleef voortmarcheeren langs oever, liet daarna de voorwacht links uit de flank maken en onverhoeds op den vijand instormen. Met een verlies van 30 dooden en een groot aantal gewonden sloeg deze weldra op de vlucht Kort daarna werd met een luid hoera de Nederlandsche vlag; begroet die nog steeds boven Pengaron wapperde, en met geestdrift beantwoordde de bezetting dien vreugdegalm, die hulde aan hare dapperheid.

Sluiten