Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nadat de Dassoon naar Dehli gezonden was om den controleur af te halen, verliet de expeditionnaire macht den isten October de reede van Assahan, ankerde 's namiddags te Batoe Bare, waar de achtergebleven ambulance opgenomen werd en kwam behalve de Delfzijl, die ter verkenning naar Poeloe Kampey was gestoomd, den volgenden dag op de reede van Serdang.

Den controleur, daar met de Dassoon reeds aangekomen, berichtte dat de sultan van Serdang, tengevolge der gebeurtenissen te Assahan, op eenmaal van politiek was veranderd en zich met de meeste onderdanigheid tot hem had gewend met het nederig verzoek aan boord van de Djambi te mogen komen, om voor zijne verkeerde handelingen vergiffenis te vragen. Ook hier zoude dus het Nederlandsch oppergezag zonder bloedvergieten gehandhaafd worden.

Den 3de" October werd de sultan aan boord van de Djambi ontvangen en hem aangezegd zich voor te bereiden op een bezoek van den resident, wanneer deze in tegenwoordigheid van den sultan van Dehli en van de vorsten der omringende landen de grensscheiding van ieders gebied zoude regelen. Drie dragen later begaf zich de resident, vergezeld van een detachement mariniers onder den luitenant ter zee ie klasse Slegt, en van een inlandsche kompagnie onder bevel van den kapitein Verstege, aan wal en bezette den kampong. Den 7den had er een groote vergadering plaats; en hoe moeilijk de taak van den voorzitter ook was, om de belangen der verschillende partijen in aanmerking te nemen, de vermeende rechten van elke partij aan te hooren, te onderzoeken en in de weegschaal te leggen, nog dienzelfden dag slaagde .hij er in alle partijen te bevredigen, de grensscheiding van elk rijk te regelen, en de betrekkelijke acte door de verschillende vorsten met de gebruikelijke plechtigheid te doen teekenen. Toen 's anderen daags de ontscheepte troepen aan boord waren teruggekomen, liet de chef der expeditie

Sluiten