Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nonnier op het hoofd getroffen werd en onschadelijk neêrzeeg. Hij werd nog levend te Banjermasin aangebracht door dezelfde boot, die, na in den nacht gerepareerd te zijn, derwaarts retourneerde. De scheepsgezagvoerder werd dadelijk door den kolonel Andresen ontslagen.

Ondertusschen kwamen er van alle zijden treurige berichten. Op Pengaron waren verscheidene buTgers vermoord. Op Kalangan, waar een particulier vennootschap van mijn-ontginning bestaat, was bijna alles op een afgrijselijke wijze uitgemoord. Later ook te Tabaniouw.

In den morgen van den 6den Mei kreeg de 2e luitenant Bichon order om met 25 man, per stoomboot Tjipannas, terstond naar Poeloepetak te vertrekken en dien post te bezetten of te hernemen, wanneer de vijand er zich reeds van meester gemaakt had. Onderwijl was het detachement van kapitein Uhlman dien dag teruggekomen en werd den daarmede teruggekeerden ie luitenant als oudste officier de zending naar Poeloepetak opgedragen. Deze kwam echter den 8sten Mei des avonds tegen 11 ure met zijn detachement onverrichter zake terug, zonder Poeloepetak bezet te hebben. Door langdurig waken en ongehoorde uitputting scheen hij niet te hebben

fel

Sluiten