Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis-beambten. De vrouw komt in de verleiding naar hem te luisteren, wanneer hü haar voorspiegelt hoe zij de reeds verloren gewaande sieraden weer terug zal krijgen. Zy leent ƒ150.— van hem, teekent een accept voor ƒ200.— en spreekt af, maandelijks ƒ 20.— terug te betalen. Dit doet zij eenige maanden, maar dan komt ineens de schuldeischer en eischt het heele bedrag op, onder bedreiging het geval aan den chef van haar man te verraden waardoor de man ontslagen zou worden omdat, in zijn betrekking, het leenen van Arabieren verboden is. Wat nu te doen?

In dezen hoogsten nood komt een andere Arabier, hij heeft „toevallig" van de moeilijkheden gehoord en werpt zich op als redder. Hy verschaft de ontbrekende ƒ 100.— tegen een accept van ƒ300.—. Na enkele maanden eischt ook hü alles op en een derde redder schiet toe. Zoo gaat het door tot de schuld is opgeloopen tot ƒ 1350.— bij acht verschillende Arabieren. Nu is de man failliet verklaard, alles is verkocht, hij is uit den dienst ontslagen en staat na 25 jaar van eerlijken arbeid met zün negen kinderen doodarm op straat. Voor dit alles heeft hij slechts eenmaal, bij de eerste ƒ150.—j werkelijk geld ontvangen.

Raden Iskandar, ambtenaar met ƒ85.— tractement. waarvan hij zelf leeft, zijn ouders ondersteunt, en het school- en kostgeld moet betalen van zijn broertje, dat in Bandoeng op school gaat, komt natuurlijk niet rond, en kan soms met genoeg geld naar huis sturen. Maar dan komt er een verwijtende brief van zijn ouders: „Moet dan je arme broertje van school gestuurd worden?" Liever dan eerlijk te erkennen dat dit het beste zou zyn, liever dan

Sluiten