Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matrozen liet veel te wenschen over. In de hoop, dat zulks den ruwen gasten ten goede mocht komen, gaf Matelief hun vei lof huwelijken aan te gaan met inlandsche vrouwen. Ook gaf hij op verzoek van de inlandsche hoofden aan een zekeren doctor Johannes Wogma last om zich als onderwijzer op het eiland te vestigen.

Van Amboina begaf hij zich naar Ternate, waar hij den i°d0n Mei aankwam. Zijn verwachting van de Spanjaarden voor goed uit Ternate te verdrijven, leed ten eenenmale schipbreuk. De 2000 man hulptroepen hem namens den minderjarigen zoon van Sa'id Barkat, Motafar, toegezegd, verschenen niet; eene poging om Tidore in brand te steken mislukte en Matelief moest zich bepalen tot het stichten van een nieuw fort bij het dorp Malajo, dat te midden der specerij-plantsoenen gelegen den Nederlanders, ondanks de stelling der Spanjaarden in Gamoe Lamma, de meeste nagelen zou toevoeren. Had onze admiraal niet over eene groote dosis van taaie volharding te beschikken gehad, de nieuwe sterkte was nooit verrezen.

De Ternatanen, zorgelooze kinderen van het Oosten, zonder veel moeite en spanning der spieren het noodige tot levensonderhoud aan de moederaarde ontlokkende, bedankten er voor in de brandende zon aardkluit na aardkluit te ontspitten en tot eene verschansing op te werpen. Zelfs als Matelief de hoofden genoodzaakt had hunne onderhoorigen daartoe te dwingen, ontvloden deze naar het bosch, zoodra de admiraal zich maar een oogenblik had verwijderd. En de Nederlandsche matrozen en soldaten wilden werken en vechten aan boord, zooveel men wilde, maar graven als landrotten daar bedankten zij voor.

Matelief wist echter al dien tegenstand te breken, dan door beloften, dan door dreiging. Het kwam tot een feitelijk oproer. Eens stond hij een geheelen dag, slechts van zijn scheepsraad en weinige officieren omringd, alleen en verlaten op de nauwelijks opgeworpen verschansing. Toch, hij overwon; Janmaat liet zich door een man gezeggen en den 8sten Juni 1606 kwam

Sluiten