Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het hoofd der factory, Jourdan, zou vervangen worden, omdat deze hem mishaagde, en toen dit geweigerd werd, dreigde hij hun geheele factory te zullen doen afbreken. Ook de aanwezigheid van een Engelsch eskader op de reede van Bantam bracht geen verandering in die gezindheid. De rijksbestuurder weigerde nu zelfs de Engelsche kooplieden ten gehoore te ontvangen."

In één woord de vriendschapsbetuigingen voor ons schenen zoo goed gemeend, dat men, zooals Coen schreef, »bykans den duyvel daarmee bedrogen zou hebben".

Zonder vrees van achterdocht te zullen wekken kon dan ook Rana Mangala, zijn broeder, pangerang Gabang, met wien hij lang in vijandschap had verkeerd, maar nu weder verzoend was, ten bezoek zenden aan den pangerang van Jacatra. Deze had den Bantamschen prins, die van 300 volgelingen vergezeld was, met Oostersche gastvrijheid ontvangen en hem met zijn gevolg het eiland Poetri ten verblijfplaats aangewezen, naar het heette, om te visschen en te jagen in de warande- van den regent.

Coen was al sedert eenigen tijd zeer dringend door den Bantamschen pangerang uitgenoodigd hem een bezoek op Poetri te brengen, waarschijnlijk met de geheime bedoeling, zooals Coen eerst later inzag, om het gerucht onder de bevolking van Jacatra ingang te doen vinden, dat de Nederlanders het eens waren geworden met den Bantamschen rijksbestuurder om haren pangerang Widjaja Ivrama uit zijne waardigheid te ontzetten en hem door prins Gabang te vervangen. De in het oog vallende vriendschappelijke verhouding van den laatsten tijd tusschen kana Mangala en de Nederlanders gaf dit gerucht allen schijn van waarheid. De Jacatranen daardoor vijandig tegen de Nederlanders te stemmen, zoodat bij welslagen van een door Gabang bedoelden aanslag op de Hollandsche loge — wanneer de ook door ouderdom kleinmoedige Widjaja Krama de zijde der Bantammers zou kiezen — ook zij, de Jacatranen, zich tegen de Hollanders zouden keeren , ziedaar het welbedachte plan.

En werkelijk scheen het te zullen slagen. Hoewel er reeds

Sluiten