Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren met al hunne macht derwaarts te gaan, om er hun slag te slaan — wel was de verschansing van het Nederlandsche fort nog niet voltooid, ook hadden de Engelschen aan de versterking hunner factory de hand geslagen, daarin bijgestaan door Javanen, en kwam Widjaja Krama met zijne bedekte werken al nader en nader, toch versaagde hij niet. Integendeel zijn moed steeg met het gevaar.

Zondag, den 23sten December, kreeg Coen door zijne spionnen bericht, dat er voor den volgenden nacht een aanval met 7000 man op de Hollanders werd voorbereid. Nu aarzelde hij niet langer. Hij legt zijn raad de keus voor, of zelf van de plaats te wijken, óf zelf den eersten slag te slaan. Tot het laatste wordt besloten. Coen laat de batterij van de Engelschen opeischen, waaruit bij het eerste vuur de Hollandsche verschansing tegen den grond zou zijn geschoten. De Engelschen geven een half ontwijkend, half weigerend antwoord. Coen mart niet langer — hij steekt de rivier over en de batterij en loge der Engelschen worden stormenderhand ingenomen, vernield en verbrand. Twee Engelsche kooplieden werden gevangen genomen.

Thans koos ook Widjaja Krama, onder den druk van Rana Mangala, die hunkerde naar het oogenblik, dat Coen verdeemoedigd, ja wellicht uit den weg geruimd zou zijn en de Hollanders, bukkende voor de vereende macht der Engelschen en Jacatranen, naar Bantam zouden terugkeeren om daar als vroeger, speelbal van zijn afpersenden willekeur, hun handel te drijven , thans koos ook de pangerang van Jacatra tegen ons partij. Hij richtte zijn geschut, door Engelsche konstabels bediend, op het Hollandsche fort en, toen dit beantwoord werd, haastte hij zich de hulp der Engelschen in te roepen, door een ijlbode naar hun factory in Bantam af te vaardigen. Dezen besloten aanstonds de vloot onder bevel van Dale en Pring te zenden , teneinde het fort hunner vijanden te helpen vernietigen.

Op den 29sten December was Coen met zijn raad in overleg om den aanval te hernieuwen, toen de tijding kwam, dat de Engelsche vloot van Bantam was vertrokken, met het doel om de Nederlanders te Jacatra aan te tasten, het fort te

Sluiten