Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedacht. Wel gaf hij zulks den raad in overweging, maar hij voegde er onmiddellijk aan toe, dat naar zijn inzien allerminst > ten regarde van het voors. enorme delict, de sake eenich renvoy behoorde of conne lijden". Met eenparige stemmen werd dan ook »goetgevonden ende geresolveert, dat de sake ter plaetse van het geconcipieerde en besloten delict, anderen ten exempel behoorde te worden gestraft .

De fiskaal De Bruijn ontving nu den last om eisch en conclusie tegen de beklaagden te nemen. Dit deed hij nog denzelfden dag. Met uitzondering van vier personen eischte de fiskaal de doodstraf door het zwaard voor allen en bovendien voor Towerson, dat hij na zijn dood zou worden gevierendeeld en zijn hoofd en zijne overige lichaamsdeelen op staken zouden worden gesteld.

Den 9den Maart had de executie plaats.

Twee Engelschen werden naar Batavia gezonden, waar hun gratie werd verleend en zij vervolgens aan hunne landge-

nooten werden uitgeleverd.

Het vonnis over de Engelschen op Amboina geveld was volgens Mr. de Jonge, hoewel het niet geheel in den vorm moge geweest zijn, rechtvaardig en wettig; hoewel toch ook bijzonder streng.

Was het inderdaad rechtvaardig en wettig ? Het best is, dat wij hier het woord geven aan den heer Hele, die alle de desbetreffende stukken heeft kunnen lezen en beter dan wij des oordeelens bevoegd is. Hij schrijft a):

»De heer De Jonge heeft de waarschijnlijkheid, de heer Sainsbury 2) de onwaarschijnlijkheid van die conspiratie trachten aan te toonen. Mij komt het oordeel van Van Kampen (De Nederlanders buiten Europa, I. bl. 281.) nog altijd juist voor, dat het onmogelijk is over schuld of onschuld te oordeelen, waar de pijnbank alleen tot bekentenis kon brengen. Dat Van Speult en de zijnen, die aan de bewijskracht der pijnbank geloofden, van

(l Bouwstoffen, I. Inl. XLIX.

3) In zijn Inleiding voor het ode deel van den Calendar of State papers, East Indies etc.

Sluiten