Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derzocht, de Mahomedaansche priesters met het voor Mekka bestemde geschenk daaruit gelicht, terwijl de begeleidende Javanen , die zich hevig verzetten, over de kling werden gejaagd. De priesters werden naar Batavia overgebracht om als onderpand te dienen voor de uitlevering der gevangen Nederlanders.

Ageng was echter door het geweld aan zijn gezantschap gepleegd zoo verbitterd, dat hij, zonder zich om het gevaar van wedervergelding voor zijne priesters te bekommeren, last gaf den voornaamste der gevangen Nederlanders, Antonio Paulo, verdacht van geheime briefwisseling met Batavia te houden, op onmenschelijke wijze ter dood te doen brengen, terwijl de gevangenschap der overigen nog werd verzwaard.

Maar ook de poging der Engelschen, om zich bij Sultan Ageng invloed te verwerven, was door het gebeurde volkomen verijdeld, daar deze hen aansprakelijk stelde voor de mislukking der zending en de daardoor geleden verliezen.

Onder Van Diemens bestuur, dat zich behalve door de verovering van Malakka ook roemrijk onderscheidde door de verdrijving der Portugeezen uit Ceilon en de verwerving van den alleenhandel in bijna alle waren op dat gewichtige eiland — later verkoelde de vriendschap tusschen den keizer van Candia, Radja Singa, en de Hollanders en werd ook de oorlog met minder geluk tegen de Portugeezen gevoerd — nam de ontwikkeling van de stad Batavia een hooge vlucht. Onder den weldadigen invloed van een langdurigen vrede was er eene volmaakt Europeesche stad verrezen, »waarvan het specifiek Hollandsche karakter sprak uit de nette woonhuizen, die de bewondering der vreemdelingen wekten, de keurig onderhouden voetpaden op 's Heeren straten en de grachten naar Amsterdamsch model aangelegd. Al de verschillende grachten — er waren er niet minder dan zestien — ontleenden haar water aan de rivier de Tji-Liwong en verspreidden frischheid door de stad; zoodat eene der grootste genietingen van de inwoners bestond in het scheppen der avondkoelte aan de waterzijde en het spelevaren in Javaansche orembaais."

»Het middenpunt van Batavia'sch heerlijkheid, de plaats

Sluiten