Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin de kroonpretendent zich bevond, — immers het belangrijke Soerabaja had wederom voor Troeno Djojo s wapenen moeten bukken, terwijl Bantam en Cheribon openlijk de zijde van den opstand kozen — partij, om hem »met het zwaard op de borst een leeuwencontract af te dwingen", alvorens hem als Soesoehoenan Amangkoerat II te erkennen.

Bij akten of verklaringen van October 1677 en Januari 1678, door den Soesoehoenan geteekend, werd eerst de overeenkomst den 28sten Februari te voren met den overleden Soesoehoenan aangegaan bevestigd. Deze overeenkomst hield o. a. in, dat de Indische Regeering Japara van garnizoen voorzien en de vijanden van Mataram in alle havens aantasten zou, waartegen de Soesoehoenan zich verbond de kosten van een en ander te dragen, vastgesteld op 250,000 realen en 3000 lasten rijst in drie jaarlijksche termijnen te voldoen. Mocht de krijgstocht langer duren dan tot Juli 1677 dan zou de Soesoehoenan maandelijks nog 20,000 realen uitkeeren. Verder bedong de Compagnie geheele tolvrijheid voor den invoer in alle plaatsen van Java, vergunning om daar overal factoriën te stichten en eene.jaarlijksche levering van 4000 lasten rijst tegen marktprijs

Dit alles nu werd opnieuw vastgesteld, maar aangezien in October de door de Compagnie voorgeschoten oorlogskosten reeds tot 310,000 realen geklommen waren, die iedere maand met 20,000 realen toenamen, en er onder de gegeven omstandigheden weinig uitzicht bestond, dat die schuld aangezuiverd zou worden, verpandde Amangkoerat II daarvoor de inkomsten zijner strandplaatsen, in dier voege dat zij tot aan de geheele vereffening met al hare inkomsten en producten het eigendom der

Compagnie zouden zijn.

Bovendien werd nu als loon voor de verleende of nog te verleenen hulp als Oostelijke grens van het gebied van Batavia de rivier van Pamanoekan erkend, waartoe de toestemming in Februari te voren geweigerd was. Hierdoor verkreeg de Compagnie in vollen eigendom het grondgebied tusschen de rivieren van Krawang en Pamanoekan en de Noordelijke en Zuidelijke Javazeeën. Daar bovendien erkend werd, dat ook het gebied van Bata-

Sluiten