Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mantri's en op des Soesoehoenans hof zou verhalen". Onder voorwendsel van Soerapati na te zetten, had zich de Soesoehoenan uit den dalem verwijderd.

Onmiddellijk zond Tak kapitein Grevink met eenige manschappen naar den kraton, om op de gedragingen des Soesoehoenans , die inmmiddels verdwenen was, het oog te houden.

Misleid door een valsch bericht, toog Tak met drie compagnieën uit om Soerapati ten Oosten der stad te zoeken. Het hevig schieten en het uitslaan der vlammen aan den kant van den dalem deed hem wel is waar spoedig inzien, dat hij misleid was; maar Soerapati had van Taks korte afwezigheid gebruik gemaakt om zich in den kraton te nestelen en kapitein Grevink met zijne manschappen op het lijf te vallen en te vermoorden.

Hoe diep getroffen ook door den dood van zoovele dapperen , aarzelde 's Compagnies opperbevelhebber geen oogenblik om den kraton aan te tasten. Onmiddellijk deed hij alle toegangen tot den kraton bezetten en zond tegelijkertijd een detachement zijner manschappen naar het fort der Compagnie om dat te beschermen en zich een wijkplaats open te houden, daar hij na het gebeurde zeer goed inzag, dat de Javanen en Madoereezen buiten den kraton, al bewaarden hunne aanvoerders den schijn van de zijde der Compagnie te houden, niet te vertrouwen waren. En dat zij niet te vertrouwen waren, bleek helaas maar al te zeer. Soerapati van alle zijden omsingeld en door een hevigen brand binnen den kraton — de moskee stond ter lichter laaie — temeer in het nauw gebracht, deed herhaaldelijk met zijne bende verwoede uitvallen, daarin bijgestaan door troepen van den Soesoehoenan, maar telkens teruggeslagen.

Daar werd andermaal onder het geschreeuw van amok! amok! een uitval woedender dan een der voorgaanden gedaan. De Madoereezen weken, schijnbaar door overmacht gedwongen, het eerst en brachten daardoor de gelederen der Nederlanders in wanorde. Nu werden ook de overigen door eene dichte menigte van opduwende Javanen uiteengedrongen. Er ontstond

Sluiten