Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Madoereezen gevestigd. Maar den 4den Augustus 1707 was deze prins in hoogen ouderdom overleden en De Wilde wist den Soesoehoenan na de verovering van Pasoeroean l) gemakkelijk te overtuigen, hoe noodzakelijk het was het keizerlijk gezag in de door Tjakraningrat beheerde landstreek te herstellen, met andere woorden ook daar in verloop van korter of langer tijd der Compagnie de teugels van het bewind in handen te geven. Het door Tjakraningrat uitgeoefende Wedonoschap over de strandregentschappen werd nu ingetrokken, terwijl zijne Madoereesche gunstelingen, die zich allerwege hadden ingedrongen, door vertrouwde Javaansche hoofden werden vervangen. Geheel overeenkomstig het bekende stelsel der Compagnie, werd verder het bewind over Westelijk Madoera tusschen een zoon en twee kleinzonen van den overleden vorst verdeeld. De eerste kreeg echter het grootste deel, met den titel van Pangerang Tjakraningrat (III), dien ook zijn vader gevoerd had.

Daar Soemanap en Pamakassan thans ook van elkander gescheiden waren, was alzoo in een betrekkelijk kort tijdsbestek het oude rijk van Madoera in vijfderlei heerschappij gesplitst, »in twee van welke de Compagnie reeds oppermachtig was, terwijl zij het gezag des Soesoehoenans slechts eerbiedigde als het geschiktste middel om het hare allengs ook daar

in de plaats te stellen".

Men kan zich voorstellen met welk een blijdschap door al deze ontevreden prinsen de tijding vernomen werd, dat eindelijk de overal heerschende vijandschap tegen den Soesoehoenan, den gehaten bondgenoot der Kaftrs, tot uitbarsting gekomen was, 'toen de regent van Winongan 2) openlijk tegen 1 akoe Boewana in verzet kwam (1713)- Het duurde niet lang of de door hem te hulp geroepen Balemboangers overstroomden het

geheele gebied van Java s Oosthoek.

De Hooge Regeering haastte zich hare vestingen in Soe-

*) Zie boven bl. 387.

2) Wienongan is thans een district van het regentschap Pasoeroean, met Winangonlor tot hoofdplaats.

Sluiten