Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebroken de vruchten in te oogsten voor al de inspanning en offers, welke zij zich getroost had om den tweeden Javaanschen successie-oorlog tot een goed einde te brengen. Wel had zij tien jaren geduld moeten oefenen, maar thans sloeg zij dan ook haar slag.

Den 8sten November 1733, weinig maanden na Danoe Redja's val, sloot de Hooge Regeering een nieuw tractaat met den Soesoehoenan. Reeds sedert geruimen tijd was de regeering te Kartasoera achterlijk gebleven in het voldoen aan de haar bij contract opgelegde verplichtingen. Hierop moest in de eerste plaats orde worden gesteld. Dientengevolge werd in gezegd tractaat bepaald, dat de Soesoehoenan gedurende 2 2 jaren jaarlijks zou betalen 10,000 Spaansche matten tot afdoening van de achterstallige soldij voor de lijfwacht of het garnizoen te Kartasoera, onverminderd de verplichting om bij voortduring 1300 rijksdaalders in de maand voor het onderhoud dier lijfwacht uit te keeren. Voor de hulp in de laatste oorlogen en de achterstallige leverantie van rijst nam de Soesoehoenan op zich, gedurende 50 jaren, jaarlijks op Batavia 1000 kojans rijst te leveren, terwijl alleen bij misgewas geld in betaling daarvoor zou worden aangenomen. Voor het onderhoud der forten te Samarang en Japara zou hij de noodige houtwerken vrij leveren, terwijl voor de verdere houtleveringen en voor de levering van peper en katoenen garens vaste, >natuurlijk zeer matige" prijzen betaald zouden worden. De koffiecultuur, die naar de meening der Bewindhebbers reeds te grooten omvang begon te verkrijgen, zou door den Soesoehoenan in zijne staten verboden worden, terwijl hij zich verbond de reeds bestaande aanplantingen te doen uitroeien,

Het was hier de doorvoering van de bekende cultuurs-politiek der Compagnie. Men maakte >van de uytroeijinge der koffijboonen op Java soodanigen articul by dit contract, als weleer omtrent de specerijen in de landen om de Oost is vastgesteld , opdat de Comp. daarmede niet te eenigertijd overkropt rake, en beter meester daarvan blijve, .... aengesien Java te veel gelegenheid verschaft tot een clandestienen vervoer der-

Sluiten