Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luidens dit verdrag, door Verijssel den xid011 November 1743 met Pakoe Boewana gesloten en te Kartasoera onderteekend, zouden voortaan de rijksbestuurder en de hoofdregenten van het Mataramsche rijk niet mogen benoemd worden dan met goedkeuring der Compagnie. Hetzelfde gold van alle regenten in de strandprovinciën, die zonder onderscheid den eed van gehoorzaamheid aan haar moesten afleggen. Het souvereine recht van den muntslag werd door den Soesoehoenan voor zijne staten aan de Compagnie overgedragen. Als bevestiging en uitbreiding van vroegeren afstand, werd het gebied der Compagnie in dier voege geregeld, dat aan haar behooren zou: geheel Madoera; de geheele Oosthoek van Java ten Oosten van eene lijn over Pasoeroean van het Noorder- naar het Zuiderstrand getrokken; eene strook van 600 roeden langs het strand der zee en langs den oever van alle in zee uitloopende rivieren op en rondom geheel Java; Soerabaja met alle daaraan onderhoorige regentschappen en districten; de districten Rembang en Japara met de daarin gelegen -houtbosschen; Samarang en onderhoorigheden, reeds vroeger aan de Compagnie afgestaan, maar thans met dien verstande dat ook de inkomsten der sabandarijen van de daaronder behoorende havenplaatsen aan haar zouden komen; terwijl eindelijk de Tji Losari als Westelijke grenslijn tusschen het gebied der Compagnie en dat van Mataram gehandhaafd bleef. Om Tjakraningrat zoo mogelijk tevreden te stellen, werd bepaald, dat zijn zoon regent van Sidajoe zou blijven. Verder bedong men op kosten des Soesoehoenans den bouw van twee of drie forten aan den weg tusschen de hoofd- , stad van Mataram en Samarang, die door 's Compagnies troepen zouden bezet worden. Het zou overigens aan .niemand dan aan de Compagnie vrijstaan, forten of andere vastigheden in zijne staten te bezitten. Ten slotte werden alle oorlogskosten aan den Soesoehoenan kwijt gescholden, zoolang hij zich aan de voorwaarden van het tractaat getrouwelijk houden zou.

»Onder zulke harde voorwaarden, waardoor het oude rijk van Java van de zee afgesloten en als 't ware een wingewest werd, kocht de Soesoehoenan weder de reconciliatie, den

Sluiten