Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op zijne reis van Batavia over Tangeran, Sampoera (ongeveer ter plaatse van het tegenwoordige Serpong), Koeripan en Tjampea in -Kampong Baroe aangekomen , »destijds de hoofdstad van een district dat vrijwel met het tegenwoordige district Buitenzorg schijnt overeen te komen" '), was Van Imhoff zoo getroffen door de schoonheid, de vruchtbaarheid en het heerlijk klimaat dezer streek, dat hij aan den Demang van Kampong Baroe beval zekere gronden aan den voet van den Salak, zijnde een gedeelte van Kampong Baroe, voor rekening der Compagnie te doen beploegen en in gereedheid brengen voor den aanleg van een tuin. Een verder uitvloeisel hiervan was zijn voorstel, den iodeQ Augustus 1745 aan den Raad van Indië gedaan, om dit gebied te bestemmen »tot een buitenverblijf van de Gouverneurs-Generaal , die het, door van verschillende zijden bevolking daarheen te lokken en er allerlei proeven op het gebied van land- en tuinbouw te doen verrichten, tot een voorbeeld en opwekking van den Javaanschen landman zouden doen strekken".

Dit voorstel, door den Raad van Indië overgenomen, werd door de Bewindhebbers in het vaderland, naar luid hunner missive van 15 Febr. 1747, goedgekeurd, en alzoo de grond gelegd voor »een lustoord, dat te midden der velerlei lotgevallen, die het sedert ondergaan heeft, in het algemeen, onder den naam van Buitenzorg, tot heden aan zijne oorspronkelijke bestemming getrouw en een der schoonste sieraden van Java gebleven is".

Na de beeindiging van den Madoereeschen oorlog, kon eindelijk Van Imhofif aan zijn lang gekoesterd voornemen tot zijn veel gewichtiger reis naar Oost-Java gevolg geven. De reis werd in Maart 1746 met het schip de Hersteller aangevangen, eerst naar Rembang, waar hij met zijn aanzienlijk gevolg door den commissaris Verijssel werd verwelkomd, en vervolgens naar Soerabaja, waar een plechtige intocht werd gehouden. Vele zaken, die tengevolge van den oorlogstoestand nog verward waren, werden hier geregeld.

») Vetli. II. BI. 473.

Sluiten