Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tijd van 20 jaren verleend, die in 1754 zou aanvangen, en waarvoor aan de schatkist 12 ton zou worden uitgekeerd. Reeds in 1773 stelde men bij de Algemeene Staten pogingen in het werk om het octrooi, dat in 1774 einde zou loopen te verlengen. De verregaande misbruiken echter, geldverspillingen en verkeerde praktijken, die men hier en daar, vooral in de verschillende Kamers, waarnam, maakten dat men de verlenging van het octrooi slechts voor twee jaar toestond. Intusschen was het verval voor iedereen blijkbaar. »De winsten daalden met ieder jaar; de achterstallige schuld was reeds tot 18 millioen geklommen; eene aanzienlijke land- en zeemacht verslond tonnen schats en toch bleef men aan de aandeelhouders i2'/s pCt. sjaars uitdeelen. Natuurlijk moest de staat der geldmiddelen daardoor geweldig achteruitgaan en de schuldenlast voor het reeds zoo uitgeputte handelslichaam ondragelijk worden." In 1776 werd echter het octrooi, voornamelijk door den invloed van Willem V, die evenals zijn vader, stadhouder Willem IV, in April 1749 tot die hooge betrekking verheven, tot Opperbevelhebber en Gouverneur-Generaal van de Compagnie en hare bezittingen benoemd was, voor den tijd van twintig jaren vernieuwd, tegen betaling van 31/, pCt. van elke uitdeeling.

Zijn wij met den financiëelen toestand der Compagnie den tijd vooruitgesneld, met de vermelding van eenige feiten uit onze geschiedenis in de bezittingen buiten Java moeten we achterwaarts gaan.

In 1747 wendde de Gouverneur-Generaal Van Imhoff pogingen aan om Palembang, ter Oostkust van Sumatra, te dwingen tot nakoming van de in 1735 en 1736 gesloten tractaten — waarbij levering van peper en tin van Banka was toegezegd, doch die altijd achterwege bleef, omdat de Engelschen zich van een groot gedeelte dier producten meester maakten door middel van Chineesche jonken, die aan de waakzaamheid der Nederlanders zoo gemakkelijk konden ontsnappen. Door zulke jonken in beslag te nemen en de rivier nauw te blokkeeren trachtte Van Imhoff deze handelingen tegen te gaan.

Bij akte van 14 December 1745 stond Sultan Soleiman,

Sluiten