Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troebel water is het goed visschen. De resident van Soerakarta aanvaardde zijn hulp met open armen, hij machtigde den prins geweld met geweld te keeren; en de Hooge Regeering was zoo bevreesd voor de plannen van Amangkoe Boewana, dat zij onverwijld 's Lands eskader naar Samarang zond en den gouverneur van Java's Noord-Oostkust, Greeve, naar Soerakarta om, met het oog op de bedreigde rijksverdeeling, den Keizer nog bij zijn leven door diens zoon te doen vervangen.

Toen Greeve in den kraton aankwam, vond hij den Soesoehoenan reeds stervende. De verschijning van het eskader te Samarang was reeds voldoende om den Sultan van Djokjakarta zijne stroopende benden van het gebied van Soerakarta terug te doen roepen; en toen Greeve , vergezeld van de bevelvoerende en andere officieren en de mariniers van twee oorlogsschepen zijne vertoogen deed hooren, om den zoon des stervenden Soesoehoenans tot troonopvolger te proclameeren, was er geen tegenspraak meer. »De troonopvolging van den nieuwen Soesoehoenan werd door dien steun ook tegen de twijfelachtige houding en vermetele aanspraken van Mangkoe Negara verzekerd. Het contract van bondgenootschap met Pakoe Boewana IV werd mede door de kapiteins van 's Lands vloot Lucas en Kuvel onderteekend. '

Van Soerakarta zette de Gouverneur Greeve vergezeld van de vertegenwoordigers van den Staat de reis voort naar Djokjakarta, om den »wispelturigen" Amangkoe Boewana te onderhouden over zijne jongste handelingen, > waardoor de vrede van Java in gevaar gebracht was". De uitdrukkelijke verklaring van Lucas en Kuvel, >dat de Staat der Nederlanden alleen dan de vorsten in bescherming nam, wanneer deze standvastig bleven in hun vriendschap jegens de Compagnie" bleek niet zonder invloed op des Sultans volgende gedragingen.

Reeds spoedig moest de Compagnie ervaren, dat zij in den nieuwen Soesoehoenan, geen vriend ten troon had verheven, maar een volgzaam discipel van fanatieke vreemde Mahomedaansche priesters, die in de uitroeiing der Europeanen, als Christen-honden, een aan Allah welgevallig werk achtten, en

Sluiten