Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den naam van Padrisekte, van padn of pad-re, een uit het Portugeesch overgenomen woord, dat priester beteekent, terwijl zij ook orang poetih, witte menschen, werden genoemd naar hunne witte kleeding, waardoor zij zich van de overige steeds donker gekleede Maleiers onderscheidden en ook figuurlijk de reinheid van hun geloof moest worden uitgedrukt.

Door haar gewelddadig optreden had die sekte zich een overwegenden invloed in de Noordelijke Staten van Sumatra verworven. Twee van de drie in het rijk van Menangkabaoel heerschende Sultans werden door haar toedoen om het leven gebracht en de derde ontkwam ter nauwernood door de vlucht. De meeste hunner bloedverwanten en leden der aristocratie namen met hem de vlucht en eenigen vestigden zich te Padang.

Nadat de resident van Padang, Du Puy, aldaar het bestuur van de Engelschen had overgenomen, riepen de gevluchte Maleische hoofden, van welke zich eenigen voordeden als gemachtigden van den overgebleven Sultan van Menangkabaoe, zijne hulp tegen de Padri's in, in ruil waarvoor zij hem of liever het Indisch Bestuur den afstand beloofden van alle landen van het Menangkabaoesche Rijk. Zij gingen daarmee , aangezien de bevolking daarin niet gekend was, hunne bevoegdheid geheel te buiten, > zoodat de afstand dan ook nooit door de Maleiers werd erkend . Den ioden Februari 1821 werd op die voorwaarde een verdrag van wederzijdsche ondersteuning met hen aangegaan. De bevolking zag dit geheel onverschillig aan en niemand > scheen geneigd het Nederlandsch gezag voortaan als hoogste macht aan te nemen". De Padri's openden den oorlog met een aanval op Soli-ajer; in September deden zij zelfs een aanval op het door Du Puy bezette Samawang. Krachtig optreden werd noodzakelijk.

Den 8sten December kwam de moedige Luitenant-Generaal Raaff met eenige versterking te Padang aan, herstelde de afgebroken gemeenschap tusschen deze plaats en Samawang en nam aanstonds de noodige maatregelen om aanvallender wijs tegen den vijand op te treden.

Reeds den 4den Maart 1822 werden na hardnekkige gevech-

Sluiten