Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogehjk binnenslands uit te breiden, maar in elk geval de Westkust te bezetten tot Singkel toe. Toen deze te Padang aankwam hadden de Padri's weder eenige belangrijke voo^ deelen behaald en was het fort Amerongen in Rau, na kloek

.1k°eXSgenStand' d°°r he" ™ - met den grond ge-

GdUkoklger dan de Str'jd °P Sumatra's Westkust eindig-de nog in 1833 een expeditie van den Majoor Michiels op Suma tra s Oostkust. In Augustus naar Djambi gezonden om den u tan van dat rijk, die eenige vijandelijkheden in het Palem bangsche gepleegd had tot zijn plicht te brengen, slaagde M zoo volkomen, dat reeds den 14^ Augustus door Hi

de Opperhoogheid der Indische Regeering werd erkendT sedert dien tijd in ziin Riik een mJl.w

te Moewara Kompeh aan de rivier van Dja'mbi geVeS"gd werd

In het midden van ,834 deed de Gouverneur-Generaal ar! interim een re,s over Java, ten einde een onderzoek in e ^ len naar de werking van het cultuurstelsel De crevnl die reis waren : uitbreiding in het alg-emeen & beperking en afschaffing, waar de toestand o ' maar 7JZIgIng' baar was. Het regeeringstelsel in Indië werdTe"?^^^' richt naar het cultuurstelsel en ali„ ln^e"

in Indie eerst door Van H Bost T i Werd

nen; de groote zwarigheid bestond slechts eZle Th T te voldoen aan den steeds kiemenden Llr r "fc van het moederland, dat dank zü ,1 i milhoenen

door Koning Willem I tegenover België" in "Z

steeds stijgenden geldnood verkeerde ' " en

r

De Stuers, bfeven ëvenïïTn, , " leSerco™^"'

maCdht d7d°OT werd'DÖ?,; iTte

Sluiten