Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook de Vorst van Boelèlèng en zijn rijksbestuurder door de inboorlingen werden gedood.

Alleen de Vorst van Klonkong moest nog getuchtigd worden ; doch door het groote aantal zieken en gewonden was slechts de helft der troepen meer beschikbaar.

Op den 24sten Mei (i849) rukte Michiels tegen Kasoemba

op, waartoe ook de als zoo sterk bekende tempel Soenlalawas behoorde, en maakte zich zonder veel moeite van dezen kampong meester. Den volgenden morgen zou de tocht worden voortgezet, maar begunstigd door diepe duisternis deden de Balineezen des nachts een onverhoedschen aanval op den kampong, die allertreurigste gevolgen had. Wel werd de aanval afgeslagen, de vijand teruggedreven, die reeds tot het midden was doorgedrongen, maar Michiels werd ernstig gewond aan het dijbeen, en stierf reeds 's avonds na de amputatie.

. Reeds _ den volgenden dag trok de Luitenant-Kolonel Van

Swieten, die het opperbevel aanvaard had, naar Padang Kowe

terug; doch toen de opnieuw geopende onderhandelingen met

den Vorst van Klongkong tot niets leidden, besloot hij nogmaals

tegen dit rijk op te rukken; Kasoemba werd weder door hem

genomen (10 Juni) en reeds was hij gereed naar Klongkong op

te rukken, toen de Vorst hem zijne onderwerping deed aanbieden.

De oorlog kon dus als geëindigd worden beschouwd. Den i2den Juni werd een overeenkomst aangegaan, waarbij Djembrana tot^ Gouvernementsgebied werd verklaard en de Vorst van Bangli tot Vorst van Boelèlèng werd verheven. Deze overeenkomst werd door Rochussen bekrachtigd en is de grondslag van het gezag van Nederland over dit eiland, .dat om zijn godsdienst en staatsinrichting zooveel waarde heeft voor de kennis van vroegere toestanden op Java, waarvan het als een overblijfsel is te beschouwen".

Tijdens het bestuur van Rochussen hadden er in 1846 verwikkelingen plaats over de uitzetting van den pastoor Grooff. In hoofdzaak was deze de gang der zaken. Reeds van de tijden der Compagnie af werd in Indië de kerk door den Staat over-

Sluiten