Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor de gemeenten in hare geestelijke belangen zeer werden belemmerd en de godsdienstoefeningen te Samarang en te Soerabaja werden gestaakt. Eindelijk ging Rochussen er toe over en hij was in zijn volle recht, een eind aan de zaak te maken'

en aan Grooff en zijne geestelijken het verblijf in Indië te ontzeggen.

In Nederland wekte dit besluit groot opzien. In de Tweede vanier werd geklaagd over rechtsverkrachting der Roomsche Kerk aangedaan. De bepalingen van het Reglement moesten

met'd^R W°r ziJ werden gewijzigd, om conflicten

met de Roomsche Kerk te voorkomen. Toch keerde Grooff niet naar Indie terug, maar werd vervangen door Vrancken, bisschop

van Colophon i. p. i., die evenwel slechts den titel van Coadjutor voerde. J

Ioen het bericht van de Februari-omwenteling (1848) in branknjk en van de daarop gevolgde liberale strooming ook in ons vaderland, in Indie kwam, vooral dat van de voorgenomen herziening der Grondwet, ontstond er te Batavia een algemeene opgewondenheid. Ook daar, ja in geheel ons Indië. waren velen zeer ontevreden over den gang van zaken en wenschten her-

vot r/TVen' WildG VrijhGid VOOr Personen en de drukpers, die op zijn Russisch in boeien lag. Maar de

hoofdzaak, die men veranderd wilde hebben, was ,de ophefg der Delftsche academie, of althans der verplichting van ouders die op Java woonden, om hunne -kinderen naar Nederland te zenden, wanneer deze het radicaal i) voor ambtenaar

van ~ Wel bepalingen

naar van een de. , ^ benoembaarheid tot ambte-

van de boogere rangen in I bZlnW f ^ ^ ^ ™lke * ambtenaren

de rechterlijke maebt "re„ DT a£ b^ Z n ^ ™ ^ ™

werden dergelijke onderscbeidi'ngen niet gemaalt V°°l' *

EttUd ^ ^ ™ °0rdeel' ^ de moederland en koloniën niet zouden

en 18'°~1848 ^ "**** °W IadiS

wijze, te exploitel ? ^ ^ ™ — op bn.nane

39

Sluiten