Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later Salatiga tot verblijfplaats aangewezen. Van toen af was de rust in Palembang geheel hersteld.

Voor het Oostelijk gedeelte onzer Oost-Indische bezittingen had inmiddels een belangrijke gebeurtenis plaats gehad. De havens namelijk van Amboina, Banda, Ternate en Kajeli waren voor den vrijen handel opengesteld en aan het monopoliestelsel dat sinds de vestiging van ons gezag in de Molukken had geheerscht, werd alzoo een einde gemaakt. Vrijheid van handel en scheepvaart zou dan ook in deze streken grooter welvaart brengen.

De 4de Januari van het jaar 1855 was voor onze Oost-Indische bezittingen een gedenkwaardige dag. Op dien dag toch werd door den Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist een Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië afgekondigd, door de Regeering in Nederland vastgesteld, waarbij werden omschreven : de samenstelling der Regeering in Nederlandsch-Indië , de bevoegdheid en verplichting dier Regeering, het algemeen, gewestelijk en plaatselijk bestuur en tevens bepalingen werden gemaakt omtrent het verblijf in de Bezittingen, den godsdienst, het onderwijs, den handel en de scheepvaart!

> Door milden zin gekenmerkt", zegt Pompe, >had dit Reglement zoowel de bevestiging van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, als de bevordering der belangen van het Moederland en der Indische volken ten doel. Op den Mei 1855 in werking getreden, bleef het tot heden toe de grondslag voor het Bestuur in de Oost-Indische bezittingen."

In het jaar 1857 barstten eenige onlusten uit op het eiland Timor, waar de Regent van Takaip en de Radja van Lidak vijandig tegen de Indische Regeering waren opgetreden. Eene expeditie onder Kolonel Kroll was echter voldosnde om ons gezag te doen erkennen.

Maar in een zoo uitgebreid koloniaal bezit als het onze is er aan rust niet te denken. Celebes gaf ons daarvan het doorslaandst bewijs.

Eigenaardig, zegt Meinsma, is steeds de positie van het Nederlandsch gezag in het Gouvernement van Celebes. De ver-

Sluiten