Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houding tot eigen onderdanen en tot bondgenootschappelijke Staten , maakt de taak der Nederlandsche ambtenaren aldaar zeer moeilijk en ondervinden zij dikwijls groote belemmeringen in het handhaven van het gezag.

Vooral was dit het geval vóór het jaar 1860, toen Boni nog als het machtigste Rijk van het Bongaaisch verbond grooten invloed op de overige Staten oefende en dien zelfs meermalen tegen het Gouvernement durfde doen gelden. Een oude quaestie waren de aanspraken van den Sultan van Boni, Aroeng Poegie, op de landen langs de Oostkust van Celebes; en hoewel hij in 1850 zijn onrecht erkende, trok hij in 1851 zijn verklaring weer in. »Zoo bleef de verhouding gespannen; de gevangenneming van een Boegineesch hoofd, van samenspanning met zeeroovers verdacht, verbitterde den Sultan zoozeer, dat hij brutaal weg, in strijd met het traktaat, enkele vorsten, leden van het verbond, als zijne onderhoorigen behandelde. En de eene aanmatiging volgde op de andere. Zendelingen van den Gouverneur werden beleedigd, onze vlag werd omgekeerd gebruikt.

De Regeering zag in, dat dit niet langer te dulden was. Boni moest onze macht gevoelen. Bestaande verwikkelingen elders, evenals de dood van Sultan Poegi, welke hoop gaf op eene vredelievende schikking, deden de tuchtiging nog uitstellen. Die hoop bleek echter ijdel. De weduwe van den Sultan bleef het voetspoor betreden van wijlen haar gemaal. Op de herhaalde aanmaningen van den Gouverneur werd ontwijkend geantwoord. Eindelijk werd in 1858 tot een expeditie besloten. De Vice-President van den Raad van Indië, De Perez, ging als commissaris vooruit om de expeditie voor te bereiden en zooveel mogelijk een overleg der Boegineesche staten te voorkomen.

Jammer genoeg werd het bijna half Februari 1859 eer de troepen onder bevel van Generaal-Majoor Steinmetz en de oorlogsschepen onder Staring op de kust van Boni waren aangekomen. Zoo was de gunstige tijd van den oorlog bijna verloopen, daar op de Oostkust van Celebes de droge moesson in de maanden November tot Maart heerscht. Den i2den Februari werd

Sluiten