Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna de helft dier Staatjes zoowel langs de Noord- als de West kust ons gezag erkende. Overigens bepaalde Van Swieten ziel tot het veroverde gebied, versterkte den Kraton, die den naan van Kota-Radja ontving, en eenige andere punten, en richtt( ze tot geschikte verblijfplaatsen in voor de achterblijvende troe pen. In het laatst van April keerde een groot gedeelte der troe pen naar Java terug. Aan Kolonel Pel werd het bevel over d< achtergelaten 3000 man opgedragen, benevens de politieke lei ding.

En van dien tijd af, tot nu toe, eind 1891, duurt de tegen stand der Atjehers onverzwakt voort, dank zij de wisselendf houding van ons Gouvernement, dat dan weer in een krachtda dig, dan weer in een verzoenend optreden tegen de slechts voo overmacht bukkende Atjehers heil zocht. Gelukkig, dat wij althan nu een Minister van Koloniën hebben, mr. W. K. Baron va Dedem, die in zijn memorie van antwoord op de Indische B( grooting van 1892 aan de Tweede Kamer onomwonden hee verklaard, dat hij van toegeven en zachtheid tegenover den f; natieken Atjeher geen heil verwacht. Wij hebben goed vertroi wen dat voor het taaie geduld van den Hollander en de zie nooit verloochenende dapperheid van ons leger, eindelijk 00 Atjeh het hoofd in den schoot zal leggen.

> Onwillekeurig dringt zich de vraag op, hoe is ons volk toe aan zulk een macht gekomen, hoe is het in staat geweest ove zooveel millioenen zijn gezag te vestigen en, met een tusschei ruimte van slechts luttel jaren, te handhaven tot op dezen dagi Aldus vroegen wij op de eerste bladzijde van dit boek.

Het antwoord is gegeven. Door ondernemingsgeest, do< niets ontziende winzucht, maar ook door een zich zeldzaam ve loochenenden heldenmoed en onbezweken volharding.

Voor het thans levende geslacht is Indië gelukkig gee wingewest meer.

Wij willen natuurlijk behouden wat wij met zooveel inspa ning en strijd verworven hebben, doch niet maar alleen t< bate van ons zei ven.

De overtuiging is geboren en wordt steeds sterker en z

Sluiten