Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

□SSE3SSSE3SSaE3EaSHEaEaaEaSEaSE3SS

TER INLEIDING.

DEPUTATEN voor de Zending op Soemba besloten ten vorigen jare, in verband met het 25-jarig jubileum der SoembaZending vanwege de Gereformeerde Kerken in de drie Noord-Oostelijke provinciën, over te gaan tot de uitgave van een Gedenkboek. De Particuliere Synodes hechtten aan dat besluit hare goedkeuring.

In het vaderland werden enkele personen, die van seer nabij met desen Zendingsarbeid bekend of met de leiding van desen Zendingsarbeid mede belast sijn, aangezocht, om een bijdrage voor dit Gedenkboek te schrijven.

Het spreekt vanselve, dat vooral de missionaire arbeiders op Soemba sich gedrongen gevoelden, om in minder of meer omvangrijke beschrijvingen het verleden en het heden te belichten. Bijdragen uit het vaderland geven den inset. Van de bijdragen over Zendingsarbeid, op Soemba verricht, is opname geschied in de volgorde: le. De oudste Zendingsposten op Soemba; 2e. Midden-Soemba; 3e. West-Soemba.

Wanneer bij de oudste Zendingsposten Kambaniroe, en niet Melolo, voorop is geplaatst, dan is dit niet geschied, omdat Kambaniroe in historischen sin de eerste van de Zendingsposten sou sijn, maar dan is hierin tegemoet gekomen aan een versoek van de vergadering van de missionaire Dienaren op Soemba, om aan Ds De Bruijn, die te Kambaniroe soo vele jaren arbeidde, en die in den Zendingsdienst oud en grijs is geworden, de eerste plaats te geven.

Op de bijdragen van de missionaire arbeiders in dienst der Zending volgt nog een bijdrage van den „taalman", die in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap op Soemba werksaam is, bijsonder met 't oog op een vertaling van den Bijbel of gedeelten van den Bijbel in 't Soembaneesch. Verklaring van opname daarvan ligt in een blijvend gevoel van dankbaarheid jegens het Nederlandsch Bijbelgenootschap voor die uitsending.

Ten besluite is opgenomen een voorbeeld van SoembaneeschHollandsch en een voorbeeld van Maleisch-Hollandsch. De tekst van het Gedenkboek is verduidelijkt en afgewisseld

Sluiten