Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIDDEN-SOEMBA

dokoe voor Lewa, Oemboe Waloe Sasar voor Kanatang etc. en Oemboe Mehangoeroe voor Taboendoeng. Aan deze Marapoe's worden geofferd kippen varkens, karbouwen e.d. om geluk en goeden oogst te krijgen. Als er ongeluk of ziekte is, dan wordt de mowal1) geraadpleegd, een orakelsnoer. Maar meestal de darm van een kip of varken.

De meest eenvoudige manier is echter om met de vingers af te passen op den arm. Men begint bij den top van den middelvinger en past de handlengtes af tot den schouder en dan weer terug. Komt het goed uit, dan is de Marapoe goedgezind ; komt het slecht uit dan is hij slecht gezind. Men begrijpt dat men het net uitpassen kan, zooals men wil.

Het nagaan van den darm van dieren is een van de grootste beletsels voor den Soembanees, om de beteekenis van den Bijbel te leeren kennen. Zij zeggen altijd tot de Christenen „als jullie iets willen weten, dan zoek je in den Bijbel, en wij kijken naar den darm van een kip; ieder op zijn eigen manier, maar allebei even goed". Zij komen te eerder tot deze meening, daar de darm in het Soembaneesch is: „oeratoe" en de Bijbel genoemd wordt „hoeratoe". Verwisseling en verwarring is dus zeer denkbaar. Wat bij ons Bijbel is, is voor hen de darm; hetzelfde woord, hetzelfde begrip. Ze weten niet, dat „oeratoe" oorspronkelijk Soembaneesch is, maar „hoeratoe" het uit het Maleisch overgenomen „soerat" (de Schrift.)

De gewoonte en de vooroudervereering vormen de grootste beletsels voor den ingang van het Evangelie. Hetzelfde wat we ook in Holland aantreffen; wat men nu eenmaal gewoon is, is veel voortreffelijker dan al het andere. Wat men van huis uit geleerd heeft, is onomstootelijk; dat aantasten, is te weinig eerbied hebben voor de voorouders. De voorouders en het nageslacht vormen zoo'n eenheid, dat men de voorouders aanrandt, door de kinderen wat anders te leeren.

De voorouders zijn de Almachtigen, de Al wijzen. Een animist zelf beteekent niets; hij is geen persoonlijkheid; de Marapoe regeert. Vandaar het slapende en het communistische in de Soembaneesche maatschappij. Zelf hoeven we niets te doen en niets te denken, alleen maar te „volgen". Dat is een van de meest ge bruikte woorden in het godsdienstige heidendom. Volgen, blindelings, zoo precies mogelijk. Zelf optreden is gevaarlijk.

-Hoe staat nu de Zending tegenover dit alles? Over de geschiedenis hoef ik niet veel te vertellen, dat zal Ds Wielenga in ditzelfde Gedenkboek doen. Hij kwam in 1904 op

O Een mowal is een orakelsnoer van touwtjes. De heidensche toovenaar op Soemba maakt bij ziekte of onheil door middel van zulk een mowal uit of er werkelijk schuld is.

Sluiten