Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOLKSSCHOOL OP SOEMBA

vraagt ge. Natuurlijk was er wel eens een conflict; natuurlijk gebeurde het wel, dat de een of ander zijn plaats niet wist. Doch dat kwam weer terecht; dat heeft nooit de samenwerkende krachten uiteen gedreven." Er is integendeel door bereikt, dat de verhoudingen zuiverder zijn geworden; dat Bestuur en Zending juist die taak hebben gekregen, met eigen karakter overeenstemmend, voor eigen doel vereischt.

Reeds twee jaar na het stand komen van die overeenkomst van de Zending met het Bestuur en de bevolking, had elk van de meer dan twintig landschappen zijn school. Thans bedraagt het aantal scholen 51 met bijna drieduizend leerlingen.

Zoo staat dan nu de school temidden van het Soembaneesche volk.

Als volksschool eerst. Bij dien naam denke men nu niet allereerst aan het eenvoudige programma voor haar onderwijs, maar aan het doel om het geheele volk te bereiken. Iedere Soembanees kan zeggen: Daar staat onze school; ik hielp ze mee bouwen; daar is de plaats voor mijn kinderen. Volksschool in dien zin dus, dat het volk zelf de lasten draagt en zooveel mogelijk de kosten betaalt.

Maar dan ook als Zendingsschool. Dat wil niet zeggen, dat de school er alleen op uit is om bekeerlingen te maken. Neen maar zendingsschool, wijl ze werkt met het ideaal van een Christelijke maatschappij voor oogen. Gods zaak is niet gebaat met een volk van Christenen, die nog even goed dom en lui en vuil zijn; neen, een volk, dat zijn gaven en talenten gebruikt en ontwikkelt, is 'sKonings eere.

Hoe of nu de beteekenis van die school in de praktijk gebleken is?

Voor het besef van den Soembanees wordt met die school a. h. w. een andere godsdienst ingedragen in het volksleven. Want dat die school neutraal zou zijn, niets met godsdienst te maken zou hebben, is voor hem ondenkbaar. In de scholen van de Hollanders heeft men natuurlijk te doen met den godsdienst van de Hollanders. De school een plaats geven beteekent een terug laten dringen van eigen godsdienst en gebruiken. Vandaar dat men hier en daar trachtte door de scholen in brand te steken zich van de zaak af te maken. Maar daar ligt dan ook in, dat men, waar men er in berust, zich verzoent met de gedachte, dat die vreemde godsdienst beslag legt op het opkomend geslacht. Want dat zijn kind naar school gaat, beteekent voor den Soembanees, dat het voor den Marapoe verloren is. Tracht mij nu maar niet meer te bekeeren; mijn zoon volgt u nu al, zegt hij, wijzend op zijn schoolgaand kind.

Maar er is meer. De school oefent invloed op haar omgeving uit.

En nu bedoel ik niet in de eerste plaats, dat er zich om de school heen een kring vormt, die door den omgang met den onderwijzer

Sluiten