Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZIEKENHUIS TE PAJETI

Begonnen met een klein polikliniekje, bestaat het Ziekenhuis nu uit: een operatiekamertje, polikliniek, apotheek, vrouwenzaal, bergplaats, keuken, woonhuis voor ongetrouwde verplegers, drie woonhuizen voor getrouwde verplegers, twee mannenzalen, Zusterhuis, en wasscherij. Terwijl de groentetuin niet vergeten mag worden.

Nadat Ds Wielenga er jaren lang alleen gewerkt had, kreeg hij ten slotte hulp in een verpleegster, eerst zuster Lock, die later tot opvolgster kreeg zuster Clevering, vertrokken in 1925. Na het vertrek van Ds Wielenga. werd de verzorging van het Ziekenhuis opgedragen aan een Verpleger, tot nog toe de heer D. H. Krijger.

Tot trouwe hulp naast zich heeft deze de Soembaneesche verplegers Kaboeboe en Mada, die beiden in Jocja opgeleid zijn. Verder zijn er een tiental leerlingverplegers en een viertal verpleegstertjes, die tegelijk zorgen voor allerlei naaiwerk. Natuurlijk is een kok, en een waschvrouw, bijgestaan door eenige koelis, onmisbaar.

Tot onderrichting van deze

verplegers en verpleegsters, bijna uitsluitend Soembaneezen, geeft de Heer Krijger wekelijks les.

Om een goeden indruk van den gangvan zaken te krijgen, is misschien noodig u eens te vertellen, hoe het er dagelijks naar toe gaat.

De dag wordt begonnen met een samenkomst waar gelezen en gebeden wordt. Allen zijn verplicht daar te verschijnen. Dan gaat ieder terstond aan het hem toegewezen werk. De Hoofd verpleger gaat het eten uitreiken, wat niet met een handomdraaien afgeloopen is. De zieken eten wel bijna uitsluitend rijst, maïs, groente en yleesch, maar iedere zieke "heeft zijn eigen verzorging. De één moet pap, de ander eieren of melk e.d. hebben.

Mede tot dezen arbeid hoort het inkoopen van al die ingrediënten, pisang, eieren, vleesch, maïs, groente, petroleum, kleeren, gebruiksvoorwerpen. En dat alles moet gecontroleerd worden, en eerlijk verdeeld. De Soembaneesche ver-

Gedenkboek o

Het gezin van Verpleger D. H. Krijger.

Sluiten