Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPLEIDINGSSCHOOL TE KAROENI VOOR INLANDSCHE HELPERS

gelie onder het geheele volk. Uit de scholen toch moesten niet alleen de volksonderwijzers, maar later ook de helpers voor de prediking voortkomen. Deze tweede periode duurde tot 1923. Toen eerst had onze Zending een voldoend aantal Soembaneesche onderwijzers beschikbaar, zoodat enkelen van hen meer bijzonder voor het werk der Evangelieprediking konden afgezonderd worden. En omdat voor hen nog een aparte Theologische opleiding noodig was, werd op 1 Jan. 1924 de Opleidingsschool te Karoeni geopend.

De zeven leerlingen van den eersten cursus hebben na een goed examen in Augustus j.1. de school verlaten en zijn hun werk als Helpers bij den Dienst des Woords begonnen, vier in West-Soemba, één in Midden-Soemba en twee in Oost-Soemba, waarvan één onder de Savoeneezen.

Dit feit valt dus ongeveer samen met het jubileum onzer Zen-

De Opleidingsschool te Karoeni voor helpers bij den dienst des Woords.

(Links: de Docentswoning. Rechts: de Opleidingsschool).

ding en het mag een feit van beteekenis genoemd worden. Want we mogen van dit werk groote verwachtingen koesteren. Nu kan geschieden, wat tot nog toe niet kon, dat naast den schoolarbeid ook dagelijks het Evangelie gebracht kan worden in de dorpen, en wel in de volkstaal door goed onderlegde helpers. Nog niet over heel Soemba, maar toch reeds op een groot gedeelte. Dat waar tot nu toe slechts in de breedte gewerkt kon worden, thans ook meer intensief en in de diepte gearbeid kan worden.

Wij zijn aan de middelen gebonden. De Heere niet! Dat heeft Hij ook op Soemba wel getoond, door rijken zegen te geven op het werk van ongeschikte en ongeoefende krachten. Maar toch

Sluiten